Wakacyjna zbiórka ratująca życie


W czwartek, 23 lipca, od 09:00 do 14:00 po raz kolejny z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak organizujemy epidemiczną akcję zbiórki krwi. Czerwony krwiobus stanie na parkingu przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze. – Krew to jedyny „lek”, którego nie da się wyprodukować w sposób sztuczny. Jedna jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom! Podziel się więc bezcennym darem – zachęca marszałek. Tym bardziej, że lubuskie szpitale apelują o wsparcie.

więcej informacji kliknij TUTAJ

PUP NABÓR WNIOSKÓW – POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informujemy,  że Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. rozpoczął  nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub  statutowej :

–   organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

     pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

     lub
–   podmiotu, o którym mowa mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy tj.:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła  

    Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków

    wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują

    prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi  

    na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251),

    które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych

    oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 

O pożyczkę mogą starać się ww. organizacje i podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł. Działalność nie może być zawieszona na dzień 29.02.2020 r. lub 31.03.2020 r. oraz od dnia złożenia wniosku
Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000,00 zł, a wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodu wnioskodawcy w poprzednim roku bilansowym

Wniosek i umowę w ramach wsparcia należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Dokumenty dostarczane w formie elektronicznej należy złożyć bez podpisów odręcznych.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

Kontakt telefoniczny :    95 7360 609,
                 95 7360 655  ,95  7360 674

Darmowe pływanie na Słowiance


Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka przygotowało wakacyjną ofertę dla gorzowian; możliwość bezpłatnego korzystania z basenów dwa razy w tygodniu po dwie godziny.
 
– Zdecydowaliśmy z panem prezydentem Wójcickim, że środki z budżetu miasta, które mieliśmy na powszechną naukę pływania, a baseny były zamknięte z powodu pandemii 86 dni, przeznaczymy na darmowe pływanie dla gorzowian – poinformowała prezes Słowianki Joanna Kasprzak-Perka.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Wiele tarczy – jeden szczytny cel


Dzięki różnorodnemu wsparciu finansowemu podmioty ekonomii społecznej mogą stawić czoła gospodarczym skutkom koronawirusa i ratować miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pandemia koronawirusa wpłynęła  na funkcjonowanie wielu podmiotów ekonomii społecznej. Liczne obostrzenia w codziennym funkcjonowaniu oraz zamrożenie gospodarki spowodowały, że wiele podmiotów mogły mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej, wypłatą wynagrodzeń, czy świadczeniem tak ważnych i użytecznych usług społecznych.

Tymczasem podmioty ekonomii społecznej to organizacje, które nie są nastawione na zysk. Prowadzą działalność w celach społecznych. Należą do nich m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, czy warsztaty terapii zajęciowej.

Dzięki specustawie podmioty te mogą korzystać z instrumentów tarczy antykryzysowej, a to oznacza, że  mogą nadal prowadzić swoją działalność i chronić utworzone miejsca pracy, tym bardziej cenne, gdyż w wielu przypadkach są to miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących obecnie w najtrudniejszej sytuacji – takim jak osoby niepełnosprawne, bezrobotni oraz seniorzy.

Walka o każde miejsce pracy

W sytuacji spadku dochodów z działalności statutowej o co najmniej 30 % organizacje pozarządowe (np. fundacje czy stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy.

Do tej pory wsparcie w ramach tego instrumentu otrzymało ok. 11 tys. osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych. Łączna kwota wsparcia udzielonego ngo-som wynosi obecnie  45 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez platformę Praca.gov.pl lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy.

Z podobnych instrumentów mogą także korzystać nie tylko organizacje pozarządowe, ale także pozostałe podmioty ekonomii społecznej. Jeżeli prowadzą działalność gospodarczą i są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą mogą  wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy.

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą mają także do dyspozycji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  W przypadku wprowadzenia przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.  Ze wsparcia z FGŚP mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym)

W ramach wsparcia z Funduszu Pracy wnioski można składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy.

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obsługuję z kolei wojewódzkie urzędy pracy, także poprzez stronę  Praca.gov.pl.

Wojewódzkie urzędy pracy przyjmują także wnioski tych podmiotów ekonomii społecznej, która zamierzają skorzystać z nowych świadczeń na dofinansowanie z FGŚP wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy (Praca.gov.pl)

Trzeci sektor z pożyczkami

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Rozwiązanie te było wcześniej dostępne dla mikroprzedsiebiorców, w tym także dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą.

Nowe rozwiązanie przygotowane dla organizacji pozarządowych jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez trzeci sektor. Dzięki pożyczkom organizacje, zwłaszcza te o mniejszych zasobach finansowych, mogą teraz łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Pożyczka może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową jak i gospodarczą organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu.

Jak dotąd w ramach pożyczek pozytywnie rozpatrzono już 1008 wniosków organizacji pozarządowych na łączną kwotę prawie 3,9 mln zł. 

Krótki wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji, także poprzez portal Praca.gov.pl.

Reszta artykułu kliknij TUTAJ

AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów.

Możliwe są do wyboru dwa typy projektów. Pierwszy to projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, czyli bardzo podobne do Projektów Partnerskich Grundtviga, realizowanych z sukcesem w poprzednim programie. Natomiast drugi typ projektów to projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych.

Cele Akcji 2 w podziale na 2 typy projektów:

Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Pół miliona dla młodych!


To już czwarty rok z rzędu, kiedy młodzi Lubuszanie mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich pomysłów w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. Po środki mogły sięgać stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. – Dziękuję Wam za wielkie zaangażowanie. Podpisaliśmy ponad 1000 umów, samorząd z własnego budżetu przeznaczył na inicjatywy młodych prawie 3,5 miliona złotych! – mówi marszałek województwa Elżbieta Anna Polak.

Podczas konferencji prasowej podsumowującej program, marszałek Elżbieta Anna Polak z radością opowiadała o tym, ile już udało się osiągnąć i ile wciąż jest planów. Co roku budżet Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych to okrągły milion, ale w tym roku ze względu na koronawirusa przeznaczono na niego pół miliona. – Drugie pół miliona z tej puli poszło do szpitali i na zakup środków ochrony osobistej,  mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. Jeżeli sytuacja się poprawi, dorzucimy kolejne środki do programu po to, by te inicjatywy mogły rosnąć, rozwijać się, pączkować w regionie.  Bardzo nam zależy, żeby nasz program dla młodych, realizujący np. nowe kierunki studiów, zatrzymywał młodych w regionie – tłumaczyła marszałek. – Jeśli chodzi o Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe, w tym roku wybraliśmy tematykę odpowiadającą wyzwaniom, ponieważ rok 2020 został uchwalony przez senat Rokiem Samorządu Terytorialnego ze względu na jego 30-lecie. W Waszych projektach widziałam inicjatywy i założenia w zakresie edukacji obywatelskiej, budowania świadomości obywatelskiej, które będą realizowane! Czym jest samorząd, czym jest wspólnota, czym są małe ojczyzny. Wy, młodzi ludzie, możecie mieć wpływ na to, jak będzie się rozwijała nasza mała ojczyzna. Możecie być radnymi, kandydować, wspierać, działać w ramach wolontariatu – i to wszystko znalazło się w Waszych projektach – podkreślała marszałek.

Dalszy ciąg artykułu znajduje się TUTAJ

W połowie lipca 2020 r. nie musicie wysyłać sprawozdania finansowego. Przypominamy o przesuniętych terminach

Zwykle przed 10 lipca przypominaliśmy o mijającym terminie na wysłanie sprawozdania finansowego: do KAS i do KRS. Ale nie w tym roku! W 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa terminy sprawozdawcze zostały przesunięte. Nie musicie (ale możecie) wysyłać sprawozdania do odpowiedniego urzędu przed wyjazdem na wakacje.

Do 30 czerwca większość organizacji pozarządowych (te, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym) musiało sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe. To i tak o 3 miesiące później niż standardowo, ponieważ z powodu koronawirusa przesunięto terminy. Ale sporządzanie i podpisywanie to dopiero pierwszy etap. Sprawozdanie musimy też zatwierdzić i wysłać. Zwykle robiliśmy to właśnie teraz. W 2020 r. mamy jednak więcej czasu.


Termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania przesunięto o 3 miesiące. Tak samo zrobiono z terminem na zatwierdzenie sprawozdania. W 2020 r. mamy więc czas do końca września. Ale jeśli z powodów organizacyjnych lub jakichkolwiek innych sprawozdanie finansowe wygodnie jest nam zatwierdzić właśnie teraz – zróbmy to! Przesunięte terminy mają ułatwić nam życie, ale to tylko możliwość, z której możemy skorzystać – lub nie. Wybór należy do nas.

Termin na wysłanie sprawozdania liczy się od jego zatwierdzenia

Zatwierdzając sprawozdanie trzeba pamiętać, że od momentu kiedy to zrobimy zależny jest kolejny sprawozdawczy termin – termin na wysłanie sprawozdania do Szefa KAS (organizacje bez działalności gospodarczej) lub do KRS (organizacje z działalnością gospodarczą). Jeśli skorzystamy z przesuniętych terminów i zatwierdzimy sprawozdanie ostatniego dnia września to wysyłać będziemy je w październiku. Jeśli jednak zatwierdzimy sprawozdanie teraz (lub za kilka dni) będziemy musieli wysłać je jeszcze w lipcu.

Sprawozdanie finansowe musimy wysłać do Szefa KAS w ciągu 10 dni od zatwierdzenia. Do KRS (NGO z działalnością gospodarczą) wysyłamy sprawozdanie w ciągu 15 dni od zatwierdzenia.

Z lipcowych terminów przesunięto jeszcze jeden – termin na umieszczenie sprawozdań OPP w bazie sprawozdań OPP prowadzonej przez NIW. W 2020 r. OPP mogą to zrobić do połowy października.

Artykuł zaczerpnięty ze strony NGO kliknij TUTAJ

„ZUS dla Biznesu” najnowsze informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej.

Przedstawiamy najnowsze informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej. W bieżącym numerze „ZUS dla Biznesu” znajdują się m. in:

– świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie pracują;

– dodatek solidarnościowy;

– składanie wniosków o wsparcie w ramach Tarczy tylko przez PUE;

– nowe funkcje na PUE.

Więcej do poczytania w biuletynie, który znajduje się TUTAJ