PUP NABÓR WNIOSKÓW – POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informujemy,  że Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. rozpoczął  nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub  statutowej :

–   organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

     pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

     lub
–   podmiotu, o którym mowa mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy tj.:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła  

    Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków

    wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują

    prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi  

    na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251),

    które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych

    oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 

O pożyczkę mogą starać się ww. organizacje i podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł. Działalność nie może być zawieszona na dzień 29.02.2020 r. lub 31.03.2020 r. oraz od dnia złożenia wniosku
Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000,00 zł, a wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodu wnioskodawcy w poprzednim roku bilansowym

Wniosek i umowę w ramach wsparcia należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Dokumenty dostarczane w formie elektronicznej należy złożyć bez podpisów odręcznych.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

Kontakt telefoniczny :    95 7360 609,
                 95 7360 655  ,95  7360 674

Dodaj komentarz