Włącz się! Nabór dobrych praktyk na XII Ogólnopolską Giełdę Projektów

Rusza nabór projektów, które będą mogły zostać zaprezentowane jako dobre praktyki na XII Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów „animacja + włączanie” w dniach 26-28 września w Toruniu. Jeżeli zrealizowany przez Ciebie projekt wpisuje się w temat tegorocznej konferencji, i chcesz o nim opowiedzieć edukatorom i animatorom z całej Polski, koniecznie zgłoś swój projekt do XII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów!
Włącz się! Nabór dobrych praktyk na XII Ogólnopolską Giełdę Projektów
Zespół oceniający składający się z przedstawicieli organizatorów oraz partnerów, czyli: Narodowego Centrum Kultury, Centrum Kultury Dwór Artusa, Teatru im. Wilama Horzycy, Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Torunia oraz samorzeczników wybierze 16 projektów, które najlepiej wpisują się w założenia tegorocznej konferencji.
Czekamy na zgłoszenia działań będących przykładem:

 • animacji kultury,
 • edukacji kulturowej,
 • projektu kulturalnego,
  w których różnorodność uczestników jest traktowana jako potencjał oraz ich autorzy:
  a) starali się zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez np.:
 • narzędzia umożliwiające uczestnictwo osobom z dysfunkcjami,
 • narzędzia umożliwiające uczestnictwo osobom nie posługującym się językiem polskim,
 • niwelowanie barier architektonicznych,
 • zapewnienie inkluzywnej, otwartej na różnorodność atmosfery przez np. używanie inkluzywnego języka.
  b)włączali społeczność (jako całość lub poszczególne grupy) w decydowanie o kształcie oferty kulturalnej, stawiające ich w pozycji twórców lub współtwórców kultury, a nie jedynie odbiorców.
  Projekty muszą być zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2022 roku lub być na zaawansowanym etapie realizacji. Ocenie nie podlegają projekty prezentowane podczas poprzednich edycji Giełdy.
  Nabór projektów odbywa się poprzez System Obsługi Programów NCK. Aby zgłosić projekt, należy zalogować się/założyć konto na portalu:
  Nabór potrwa od 25 kwietnia do 12 czerwca br. Wyniki naboru pojawią się w pierwszej połowie lipca.
  Zaprezentujesz pomysł, efekty swojej pracy, swoją instytucję/organizację przed animatorami i edukatorami z całej Polski,
  Poznasz zaangażowanych animatorów i animatorki, którzy wykonują podobne działania i mierzą się z podobnymi wyzwaniami do Twoich, w innych częściach kraju, weźmiesz udział w profesjonalnym szkoleniu z wystąpień publicznych,
  Twoje wystąpienie na Giełdzie będzie okazją do wypromowania efektów Twojej pracy i Ciebie – jako profesjonalnego animatora kultury,
  Twój tekst znajdzie się w publikacji pokonferencyjnej. Masz szansę zainspirować innych i jednocześnie wzmocnić swój potencjał!

https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/ogolnopolska-gielda-projektow/aktualnosci/nabor-projektow-2022

Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”. Rusza konkurs ofert

19 czerwca br. we wszystkich 16 województwach odbędą się wyjątkowe wydarzenia rodzinne. – Zapraszam organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym organizacji gry miejskiej „Przygoda z Tatą” właśnie w tym terminie. Wspólnie możemy sprawić, że tegoroczny Dzień Ojca będzie naprawdę niezapomniany – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Do wzięcia jest łącznie 1,6 mln zł. W ubiegłym roku z okazji Dnia Ojca Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowało w Warszawie pierwszą grę miejską „Przygoda z Tatą”. Sukces tego wydarzenia sprawił, że w tym roku druga edycja gry odbędzie się we wszystkich województwach. Na organizację gry miejskiej „Przygoda z Tatą” Ministerstwo Rodziny przeznacza łącznie 1,6 mln zł – maksymalnie 100 tys. zł w każdym z 16 miast wojewódzkich. Gra miejska ma się odbyć równolegle we wszystkich lokalizacjach 19 czerwca br. Dobrze, aby podmiot zgłaszający się do konkursu miał doświadczenie w organizacji gier miejskich lub wydarzeń w przestrzeni publicznej skierowanych do rodzin, a także dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu. Podmiot może potwierdzić posiadanie odpowiedniego doświadczenia poprzez dołączenie do oferty portfolio wraz z opisem zrealizowanych wydarzeń, linkami, zdjęciami i rekomendacjami. Ważne! Jeden podmiot może złożyć więcej niż jedną ofertę w ramach konkursu, jednak każda złożona oferta powinna dotyczyć organizacji gry miejskiej w jednym konkretnym mieście wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę wojewody. W składanej ofercie musi wyraźnie zostać wskazane miasto wojewódzkie, którego dotyczy oferta. Do konkursu nie będą dopuszczane oferty zbiorcze obejmujące organizację gry miejskiej w więcej niż jednym mieście wojewódzkim. Oferty można składać w terminie do dnia 11 maja 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”: osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 -16.00 w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wejście od ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert

Odkryj Swój Skarb – IV edycja konkursu!

Ideą konkursu Odkryj Swój Skarb jest upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerialnego – małych miejscowości w Polsce. Dziedzictwo małych ojczyzn to nasze lokalne skarby, dzięki którym kultywujemy tradycję, budujemy poczucie wspólnoty oraz wzmacniamy integrację społeczną i identyfikację z miejscem naszego zamieszkania. Na autorów najlepiej ocenionych projektów czekają nagrody finansowe. Maksymalna pula nagród wynosi 40 000 zł. Dodatkowo nagrody w formie: udziału w spotkaniu warsztatowym (np. w formie objazdowej wizyty studyjnej), służącym prezentacji dobrych praktyk w zakresie tematyki konkursu. Tegoroczna edycja konkursu Odkryj Swój Skarb będzie okazją do prezentacji ciekawych pomysłów: zarówno zrealizowanych i sprawdzonych w czasie pandemii, jak też nowych, które wciąż powstają jako alternatywa do dotychczasowych tradycyjnych działań.
Zgłoszenia
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski zawierające:
pomysły zrealizowane od 15 marca 2020 r. do 28 marca 2022 r.
lub nowe pomysły – w trakcie realizacji lub planowane do realizacji.
Termin zgłoszeń: 3 maja 2022 r.
Wnioski będą oceniane w dwóch kategoriach:
osób fizycznych i grup nieformalnych,
osób prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.
Konkurs skierowany jest do ww. uczestników z miejscowości liczących do 30 000 mieszkańców (na dzień składania wniosku).
Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie Narodowego Centrum Kultury do 6 czerwca 2022 r.

https://www.nck.pl/projekty-kultuakryj-swoj-skarb/aktualnosci/konkurs-2022

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.
W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa; Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera; Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.
W ramach tegorocznej – piątej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:
a) Kategoria I. Debiut roku.
b) Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
c) Kategoria III. Sukces rynkowy.
d) Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.
e) Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.
Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2022 r.
Infolinia: Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać:- pod numerem telefonu 538 117 142 (w godz. 11:00 – 14:00),- bądź adresem mailowym: zgloszenie.znakjakosci@mrips.gov.pl
Uroczyste ogłoszenie wyników z uwagi na pandemię COVID-19, może odbyć się w postaci relacji on-line m.in. na stronie internetowej www.znakjakości.mrips.gov.pl oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znak,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2022,-,ogloszenie,konkursu,4280.html

Jak przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe NGO z działalnością gospodarczą w 2022 r.

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. Obowiązek ten realizuje w odpowiednim terminie i formie. W 2022 r. sprawozdania sporządza się, podpisuje i wysyła elektronicznie.
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzane zgodnie z załącznikiem numer 6 do ustawy o rachunkowości.
Od tego roku możliwe są dwa sposoby podpisania sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej:
sposób pierwszy – sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu. (tak samo jak w latach ubiegłych – stary sposób)
sposób drugi – sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz jedna osoba z zarządu. Pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu składają oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie. (nowy sposób – będziemy go stosować po raz pierwszy w 2022 r.)
standardowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca
przesunięty termin sporządzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 czerwca 2022 r.
standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca
przesunięty termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 września 2022 r.
standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania) – najpóźniej do 15 lipca
przesunięty termin wysłania sprawozdania finansowego w 2022 roku – najpóźniej do 15 października 2022 roku (ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada 17 października)

 1. Krok pierwszy – sporządź sprawozdanie
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (najczęściej księgowy, księgowa) robi sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa). W 2022 r. roku sprawozdanie finansowe musi być zrobione w tzw. strukturze logicznej. Do stworzenia pliku w strukturze logicznej można wykorzystać bezpłatną aplikację udostępnioną przez Ministerstwo Finansów – https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start
  Technicznie oznacza to wpisanie po kolei w poszczególne pola aplikacji informacji o naszych przychodach, kosztach, wyniku, aktywach, pasywach, itd.
  Zanim jednak zaczniemy wpisywać liczby w poszczególne pola aplikacji, trzeba wybrać typ jednostki: wybieramy „jednostka OPP – sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6” i nie ma znaczenia, czy mamy, czy też nie mamy statusu OPP, dla nas ważny jest załącznik nr 6.
  Druga rzecz, którą trzeba wybrać to informacja, w jakich jednostkach będziemy podawać nasze przychody, koszty, wynik, aktywa, pasywa, itd. Mamy do wyboru „w złotych” albo w „tysiącach złotych”.
  Aplikacja jest tylko narzędziem do zapisania (sporządzenia) sprawozdania w strukturze logicznej. Nie liczy, nie podsumowuje, nie przenosi, trzeba samodzielnie wszystko do niej wpisywać. Dlatego zanim zaczniesz wprowadzać informacje do aplikacji, zrób po prostu sprawozdanie finansowe w Excelu (plik w formacie xls) albo wygeneruj plik ze sprawozdaniem z programu księgowego, którego używasz.
  Sprawdź wersję aplikacji – informacja, ta znajduje się na dole strony. Jeśli sprawozdanie jest robione w programie księgowym, warto sprawdzić czy jest on kompatybilny z tą wersją aplikacji.
  UWAGA! Po wpisaniu sprawozdania w aplikację MUSISZ zapisać sprawozdanie u siebie na swoim komputerze.
  Kliknij „wygeneruj”. Plik będzie miał rozszerzenie .xml. Zapisz ten plik u siebie w komputerze (możesz zmienić nazwę, ale zostaw rozszerzenie .xml). Możesz też zapisać dokument roboczy.
  Wersję “czytalną” można wygenerować np. z aplikacji e-Sprawozdania korzystając z funkcji „Wizualizacje sprawozdań” – trzeba wczytać nasz plik .xml ze sprawozdaniem po czym zapisać ten plik w pdf. Pamiętaj, plik w pdf nie jest sprawozdaniem, służy tylko do odczytania informacji zawartych w sprawozdaniu.
 2. Krok drugi – wybierz sposób podpisania sprawozdania
  Sprawozdanie finansowe podpisuje się podpisem elektronicznym. Może to być bezpłatny podpis zaufany (profil zaufany) albo płatny podpis kwalifikowany albo podpis osobisty (dla osób posługujących się elektronicznym dowodem osobistym).
  Sposób pierwszy
  Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu.
  Sposób drugi
  Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz jedna osoba z zarządu. Pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu składają oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.
  Oświadczenia że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, są dołączane do podpisanego sprawozdania. Dokumenty mogą być przygotowane w formie:
  elektronicznej – podpisane podpisem elektronicznym: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany (profil zaufany) albo podpis osobisty (dla osób posługujących się elektronicznym dowodem osobistym).
  papierowej podpisane własnoręcznym podpisem. W takim wypadku trzeba zrobić elektroniczną kopię tych dokumentów.
  W dalszej części instrukcji dla rozróżniania dwóch sposobów podpisywania sprawozdania będziemy stosowali oznaczenie „a” (dla sposobu pierwszego – wszyscy członkowie lub „b” (dla sposobu drugiego).
  Pamiętajcie więc, że macie wybór, z którego sposobu skorzystać. Pojawienie się w 2022 roku możliwości podpisania sprawozdania przez tylko jednego członka zarządu NGO, nie oznacza, że każda organizacja musi tak robić. W przypadku dwu lub trzy osobowego zarządu, może się okazać, że podpisanie sprawozdania „po staremu” (przez wszystkich członków zarządu) jest tak samo proste (jeśli nie prostsze) niż skorzystanie z jednego podpisu, do którego trzeba zbierać i digitalizować oświadczenia od pozostałych członków.
  2a. Krok drugi „a” – załóż profil zaufany
  Wszystkie osoby, które będą podpisywały sprawozdanie finansowe muszą mieć podpis elektroniczny. Najprościej i najtaniej jest założyć SWÓJ osobisty profil zaufany. Profil zaufany to forma internetowego potwierdzenia tożsamości danej osoby fizycznej. Dzięki niemu osoba fizyczna może przez internet podpisywać dokumenty składane do różnych urzędów publicznych.
  Szczegółowe informacje o tym, jak założyć konto i potwierdzić profil zaufany są dostępne tutaj: https://pz.gov.pl/pz/index
  2b. Krok drugi „b” – załóż profil zaufany
  Jedna, wyznaczona do podpisania sprawozdania osoba z zarządu musi mieć podpis elektroniczny. Najprościej i najtaniej jest założyć SWÓJ osobisty profil zaufany.
  Profil zaufany to forma internetowego potwierdzenia tożsamości danej osoby fizycznej. Dzięki niemu osoba fizyczna może przez internet podpisywać dokumenty składane do różnych urzędów publicznych.
  Szczegółowe informacje o tym, jak założyć konto i potwierdzić profil zaufany są dostępne tutaj: https://pz.gov.pl/pz/index
 3. Krok trzeci – podpisz sprawozdanie
  Usługa podpisywania sprawozdania finansowego profilem zaufanym dostępna jest w aplikacji e-Sprawozdania.
  Kto pierwszy się podpisuje? Osoba, która zrobiła sprawozdanie finansowe. Jak?
  wejdź na stronę https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start
  kliknij „podpisz sprawozdanie”
  przeniesie Cię na stronę do elektronicznego podpisywania dokumentów
  kliknij „wybierz dokument z dysku”, dodaj dokument, który został wygenerowany z aplikacji i zapisany przez ciebie na twoim komputerze
  Sprawdź np. po dacie i godzinie czy to właściwy plik.
  kliknij „podpisz” – znajdziesz się na stronie do logowania
  zaloguj się, w wybrany przez siebie sposób (np. przez bankowość elektroniczną)
  po zalogowaniu kliknij „podpisz podpisem zaufanym”
  kliknij „potwierdź”
  po autoryzacji otrzymasz informację, że dokument został poprawnie podpisany, kliknij „pobierz”, żeby pobrać podpisany przez ciebie plik. Zapisz go u siebie na komputerze, możesz dodać do nazwy swoje inicjały, będzie wiadomo, że to ten podpisany przez ciebie.
  Plik zostanie zapisany na twoim dysku (u ciebie w komputerze) w postaci pliku z rozszerzeniem „xml” , znajdziesz go w folderze „pobrane”, najlepiej przenieść go do utworzonego wcześniej folderu „sprawozdanie finansowe_2021”, gdzie jest już zapisany plik wygenerowany z aplikacji, plik z twoim podpisem ma taką samą nazwę z małą „(1)” na końcu – możesz dla odróżnienia dodać swoje inicjały.
  3a. Krok trzeci „a”– podpisz sprawozdanie – sposób pierwszy
  Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu.
  Osoba, która sporządziła sprawozdanie finansowe i podpisała je podpisem zaufanym musi przesłać podpisany przez siebie plik (rozszerzenie xml) mailem do jednego z członków zarządu. Kto ma nim być? Musicie się na to umówić w gronie zarządu – ustalić wcześniej, jaka będzie kolejność przesyłania i podpisywania sprawozdania. Przykładowo jest trzech członków zarządu. Księgowy przesyła podpisane sprawozdanie do wiceprezesa, wiceprezes do członka zarządu, a członek zarządu do prezesa, który jako ostatni podpisuje sprawozdanie finansowe.
  Członek zarządu pobiera załączony w mailu plik, zapisuje go na swoim dysku, wchodzi na stronę https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start i podpisuje przesłany plik zgodnie z opisanymi wcześniej krokami.
  Po podpisaniu, członek zarządu zapisuje plik na dysku i wysyła maila załączając plik z dwoma podpisami do kolejnego członka zarządu, itd.
  Uwaga: żeby się nie pomylić warto zmienić nazwę pliku np. dodając swoje inicjały albo cyfrę 2 do pliku z dwoma podpisami. Warto też pamiętać, że nawet jeśli nie zmienimy nazwy, to plik z dwoma podpisami jest „cięższy”, ma inną datę i godzinę zapisana.
  Ostania osoba z zarządu, po podpisaniu pliku według przedstawionych wskazówek, zapisuje ostateczny plik ze wszystkimi podpisami na dysku. Warto zrobić kopię tego pliku i zamieścić we wcześniej utworzonym folderze „sprawozdanie finansowe_2021”. Plik jest przygotowany w postaci .xml i zawiera treść dokumentu oraz wszystkie złożone podpisem zaufanym podpisy.
  Tak przygotowany plik będzie można przesłać po zatwierdzeniu sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego.
  By sprawdzić, jak „wygląda” nasze sprawozdanie oraz czy na pewno wszystkie osoby podpisały właściwy plik możemy wykorzystać dostępną w aplikacji e-Sprawozdania funkcję „Wizualizacje sprawozdań”. Taki “zwizualizowany” plik można ściągnąć i zapisać na swoim komputerze, w formacie pdf.
  3b. Krok trzeci „b”– podpisz sprawozdanie – sposób drugi
  Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz jedna osoba z zarządu. Pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu składają oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.
  Wybierzcie z zarządu osobę, która będzie podpisywała sprawozdanie finansowe – to umowa między Wami, członkami zarządu, może to być dowolna osoba, która ma profil zaufany. Decyzję możecie podjąć w formie uchwały.
  Pozostałe osoby z zarządu sporządzają elektronicznie albo papierowo oświadczenia, że sprawozdanie spełnia ustawowe wymogi (oświadczenie o prawidłowości sprawozdania). Oświadczenie jest dokumentem osobistym, zrobionym i podpisanym samodzielnie przez każdą osobę. Ważne – w oświadczeniu trzeba podać datę i godzinę podpisania sprawozdania przez osobę sporządzającą sprawozdanie (osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowego/księgową). Jeśli oświadczenia są sporządzone na papierze i podpisane odręcznie, wtedy członek zarządu podpisujący sprawozdanie przygotowuje ich elektroniczną kopię – skan/zdjęcie. Najlepiej zapisać je we wcześniej przygotowanym folderze „sprawozdanie_finansowe_2021”. Oświadczenia zrobione elektronicznie, także zapisujemy w tym folderze.
  Osoba, która sporządziła sprawozdanie finansowe i podpisała je podpisem zaufanym musi przesłać podpisany przez siebie plik (rozszerzenie xml) mailem do jednego wybranego przez Was członka zarządu.
  Członek zarządu pobiera załączony w mailu plik, zapisuje go na swoim dysku, wchodzi na stronę https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start i podpisuje przesłany plik zgodnie z opisanymi wcześniej krokami.
  Po podpisaniu przez siebie, zapisuje ostateczny plik na dysku. Warto zrobić kopię tego pliku i zamieścić we wcześniej utworzonym folderze „sprawozdanie finansowe_2021”. Plik jest przygotowany w postaci .xml i zawiera treść dokumentu oraz obydwa złożone podpisem zaufanym podpisy.
  By sprawdzić, jak „wygląda” nasze sprawozdanie oraz czy na pewno wszystkie osoby podpisały właściwy plik, możemy wykorzystać dostępną w aplikacji e-Sprawozdania funkcję „Wizualizacje sprawozdań”.
  Tak przygotowany plik, wraz z oświadczeniami pozostałych osób z zarządu o prawidłowości sprawozdania, będzie można przesłać po zatwierdzeniu sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Krok czwarty – zatwierdź sprawozdanie
  Sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone. Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania dla organizacji, których rok obrotowy jest taki jak kalendarzowy, mija 30 czerwca (w tym roku termin ten jest przesunięty do 30 września 2022 r.) Kto zatwierdza sprawozdanie? To zależy od zapisów statutu. W przypadku stowarzyszenia, klubu sportowego to najczęściej walne zebranie członków. W przypadku fundacji rada fundacji albo zarząd.
  Organ zatwierdzający przygotowuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. W związku z tym, że organy stowarzyszenia mogą podejmować decyzje na spotkaniach osobistych albo odbywających się on-line to uchwała może być w wersji:
  papierowej z odręcznymi podpisami osób z organu zatwierdzającego (np. przewodniczący i protokolant walnego zebrania członków). Warto zrobić elektroniczną kopię (skan/zdjęcie) uchwały i zapisać w folderze „sprawozdanie_finansowe_2021”
  elektronicznej z elektronicznymi podpisami osób z organu zatwierdzającego. Uchwałę warto zapisać w folderze „sprawozdanie_finansowe_2021”
 5. Krok piąty – wyślij sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego
  Elektronicznie zrobione i podpisane sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą o zatwierdzeniu oraz, jeśli były robione, z dodatkowymi oświadczeniami o prawidłowości sprawozdania trzeba przekazać (przesłać) do Krajowego Rejestru Sądowego. Termin na przesłanie to 15 dni od daty zatwierdzenia. NGO z działalnością gospodarczą wysyła sprawozdanie TYLKO do KRS, tzn. nie wysyła go już osobno do szefa KAS ani do urzędu skarbowego.
  Za przekazanie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego odpowiedzialny jest zarząd. Warto umówić się wcześniej z gronie zarządu, kto to zrobi. Uwaga! Dane osoby, którą wybierzecie do przesłania dokumentów muszą widnieć w KRS (w składzie zarządu).
  Sprawozdanie wysyła się za pomocą systemu https://ekrs.ms.gov.pl wybierając „Bezpłatne zgłoszenie dokumentów finansowych”.
  Podobną instrukcję przygotowaliśmy dla organizacji pozarządowych bez działalności gospodarczej: Jak przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe NGO bez działalności gospodarczej w 2022 r. [instrukcja].
  Przygotujemy również oddzielne instrukcje, które będą więcej uwagi poświęcały etapowi zamykającemu obowiązki sprawozdawcze – etapowi, kiedy wysyłamy zatwierdzone sprawozdanie.
  Źródło: inf. własna poradnik.ngo.pl

https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-i-podpisac-sprawozdanie-finansowe-ngo-z-dzialalnoscia-gospodarcza-w-2022-r-instrukcja

Specustawa o pomocy Ukrainie: zasady zatrudniania obywateli Ukrainy

Przyjęta 12 marca Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy reguluje m.in. możliwość zatrudniania osób, które przybyły do Polski w związku z trwającą tam wojną. Znaczna część zasad zatrudniania obywateli i obywatelek Ukrainy pozostaje jednak taka sama jak dla innych cudzoziemców przebywających legalnie na terytorium RP.
Określone w Specustawie zasady podejmowania pracy przez osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy stosuje się do osób, które:

 • przybyły do Polski w związku z prowadzonymi na Ukrainie działaniami wojennymi,
  w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia, który zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów,
 • są obywatel(k)ami Ukrainy albo ich nieposiadającymi obywatelstwa Ukrainy małżonkami bądź najbliższą rodziną osób posiadających Kartę Polaka (art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 1, 2 zd. 2 i ust. 3 Specustawy).
  Specustawa została znowelizowana 26 marca, z mocą wsteczną od 24 lutego. Na mocy nowelizacji przepisami ustawy są objęte również osoby, które wjechały do Polski z Ukrainy przez inne państwa. Osoby te są objęte przepisami ustawy nawet jeżeli wyjechały z Ukrainy przed 24 lutego, o ile przybyły do Polski po tej dacie.
  Na podstawie Specustawy mogą być zatrudniane także inne osoby, które są obywatelami Ukrainy i przebywają na terytorium RP legalnie (art. 22 ust. 1 pkt 1 Specustawy).
  Uwaga: Pozostali cudzoziemcy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącą się w Ukrainie wojną również mogą podejmować pracę, jeżeli ich pobyt w Polsce jest legalny (np. przebywają w Polsce na podstawie wizy lub w ramach ruchu bezwizowego). Zasady podejmowania przez nich pracy nie są jednak regulowane przepisami Specustawy – są takie same jak w przypadku innych cudzoziemców.
  Osoby objęte Specustawą mogą być zatrudniane przez polskich pracodawców (art. 22 ust. 1 Specustawy). Co więcej, Specustawa umożliwia łatwiejsze zatrudnianie tych osób na określonych stanowiskach lub do wykonywania niektórych zawodów, takich jak:
  pomoc nauczyciela (art. 57 Specustawy),
  lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka lub położna (art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 Specustawy),
  pracownik uczelni i innych jednostek naukowych (art. 46-48 ustawy)
  Zatrudnienie osoby objętej Specustawą nie wymaga uzyskania zezwolenia na pracę ani otrzymania numeru PESEL. Specustawa wymaga od pracodawcy jedynie zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu danego obywatela lub obywatelki Ukrainy.
  Zawiadomienie składa się w terminie 14 dni od podjęcia pracy, do urzędu właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.plotwiera się w nowej karcie. W zawiadomieniu podaje się podstawowe dane identyfikacyjne pracodawcy i pracownika (m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer dokumentu tożsamości, PESEL – jeśli osoba go otrzymała), rodzaj zawartej umowy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy oraz miejsce wykonywanej pracy (art. 22 ust. 1-3 Specustawy).
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej może wydać rozporządzenie określające liczbę obywateli i obywatelek Ukrainy, które jeden pracodawca może zatrudnić w swoim zakładzie pracy, ustaloną w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych u niego osób (art. 22 ust. 8 Specustawy). Na razie Minister nie wydał jednak takiego rozporządzenia.
  Specustawa legalizuje pobyt obywateli i obywatelek Ukrainy przez okres 18 miesięcy (tj. do sierpnia 2023 r.) i w tym okresie można zatrudniać ich na opisanych zasadach. Jeżeli pracodawca chce zatrudnić daną osobę na dłuższy okres czasu, osoba taka ma możliwość złożenia do wojewody wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy na zasadach określonych w ustawie o cudzoziemcach (art. 38 ust. 1-2 i 8 Specustawy).
  Zezwolenia udziela się jednorazowo, na okres 3 lat, licząc od dnia wydania zezwolenia. Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się zaś nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski (art. 38 ust. 3 i 7 Specustawy). Osoba, która otrzymała zezwolenie na pobyt czasowy również nie musi uzyskiwać zezwolenia na pracę (art. 39 Specustawy). Pozostałe zasady zatrudniania osób objętych Specustawą są takie same jak w przypadku innych cudzoziemców pracujących w Polsce. Osoby wykonujące pracę powinny być więc zatrudnione na podstawie umowie o pracę, a ich prawa i obowiązki regulowane są wtedy przez Kodeks Pracy (art. 1 Kodeksu Pracy). Zatrudnienie obywateli i obywatelek Ukrainy wymaga ubezpieczenia ich w ZUS. Zasady ubezpieczania są takie same jak w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie, a zgłoszenie pracownika/czki powinno być dokonane w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
  Również rozliczenie podatku dochodowego pracowników i pracowniczek z Ukrainy odbywa się na analogicznych zasadach jak w odniesieniu do osób z Polski – o ile są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pracodawca ma więc obowiązek zgłosić zawarcie umowy do urzędu skarbowego oraz odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek PIT. Stawki podatku są takie same jak w przypadku pracowników i pracowniczek polskich. Właściwym urzędem skarbowym dla osób, które przyjechały z Ukrainy jest zaś jeden urząd skarbowy wyznaczony w każdym województwie do obsługi cudzoziemców (informację o właściwych urzędach w poszczególnych województwach można sprawdzić na stronach wojewódzkich Krajowej Administracji Skarbowej).
  Obywatele i obywatelki Ukrainy wykonujący pracę w Polsce muszą być zatrudniani na podstawie umów o pracę, na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. Jeżeli jednak dana osoba nie ma być pracownikiem, ale wykonać jednorazowe zlecenie lub dzieło na rzecz organizacji, organizacja może podpisać z taką osobą odpowiednią umowę cywilnoprawną. Tak samo jak w przypadku umów o pracę, aby zawrzeć umowę cywilnoprawną nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na pracę ani numeru PESEL, pracodawca ma jednak obowiązek zawiadomienia o zawarciu umowy właściwego powiatowego urzędu pracy, w terminie 14 dni od podjęcia pracy. Składki ZUS od umów cywilnoprawnych odprowadzane są tak samo jak w przypadku obywateli i obywatelek polskich. Rozliczanie podatku dochodowego dla osób z Ukrainy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych odbywa się jednak na innych zasadach niż tych dotyczących polskich podatników. Tak samo jak w przypadku innych cudzoziemców, zasady te są bardziej złożone i zależą od tego, czy dana osoba ma rezydencję podatkową w Polsce. Co do zasady, obywatele i obywatelki Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną, będą jednak odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy ze stawką 20% oraz nie będą korzystać z ulg podatkowych przewidzianych dla polskich podatników.

https://publicystyka.ngo.pl/specustawa-o-pomocy-ukrainie-zasady-zatrudniania-obywateli-ukrainy