Związek Organizacji Pomocowych przekazał środki dezynfekcyjne do DPS, WTZ i ŚDS

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

Związek Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp. złożył do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn. „Środki ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Gorzów Grodzki oraz Powiatu Świebodzińskiego”.

Zadanie publiczne polega na zabezpieczeniu w środki ochrony, kadr placówek opiekuńczych zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami (Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy) oraz samych osób z niepełnosprawnościami. Czytaj dalej

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania


Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących COVID-19 jest możliwe, ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada. Stale obserwujemy także sytuację epidemiczną i monitorujemy wydolność służby zdrowia – zwłaszcza liczbę wolnych łóżek i respiratorów. Na tej podstawie podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeślinie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych –na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo. Czytaj dalej

Zobacz jak wierci się studnie wraz ze Spółdzielnią Socjalną „Studnie” z Kaławy.

Spółdzielnia Socjalna “Studnie” z Kaławy realizuje od marca zlecenie pod Warszawą. Wiercą ujecie wody oligoceńskiej w Starych Babicach. Odwiert został zlecony przez Wodociągi w Starych Babicach. Głębokość odwiertu wynosi 280m. Wydajność studni będzie wynosiła 50 tyś litrów na godzinę.

Woda oligoceńska jest to woda mieszcząca się pomiędzy dwiema warstwami skał, czerpana z tzw. studni oligoceńskich.

Jak wygląda taki odwiert można zobaczyć na załączonych zdjęciach, o pracach związanych z tą studnią opowie p. Piotr Szlachtycz generalny Dyrektor Górniczy, aby obejrzeć filmik kliknij TUTAJ

Galeria zdjęć z odwiertu znajduje się TUTAJ Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Dla kogo granty?

W ramach projektu „Egida” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego placówki, które świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, osobom w kryzysie bezdomności. Granty przyznawane będą w dwóch kategoriach: Czytaj dalej

Spółdzielnia Socjalna „U Babci Nonci” z Gorzowa Wlkp

W czasie trwającej epidemii osoby bezdomne należą do grupy osób szczególnie narażonych na działanie wirusa.

Spółdzielnia Socjalna „U Babci Nonci” z Gorzowa Wlkp. złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Pomoc osobom bezdomnym powiatu gorzowskiego grodzkiego i ziemskiego”, realizowane w okresie od 11.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania. Dzięki realizacji niniejszego projektu wsparcie w dobie pandemii otrzyma 80 osób, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp., oraz wnioskodawcy – Spółdzielni Socjalnej „Restauracja Viktoria. Czytaj dalej

WSS “Eden” zrealizowała zadanie “Wsparcie w okresie pandemii Covid-19 osobom wykluczonym społecznie i seniorom”.


Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna “Eden w Kożuchowie zrealizowała zadanie publiczne pod tytułem ” Wsparcie w okresie pandemii Covid-19 osobom wykluczonym społecznie i seniorom”.
W piątek 22 maja na ręce Burmistrza Kożuchowa- Pawła Jagaska, zostały przekazane środki dezynfekujące, mydła antybakteryjne oraz maseczki ochronne, wykonane przez pracowników spółdzielni, z materiału medycznego posiadającego certyfikat.

Informacja o wznowieniu działalności placówek dziennego pobytu

Na prośbę Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiamy informację nt. możliwego otwarcia placówek dziennego pobytu, dziennych domów i klubów seniora, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztatów terapii zajęciowej i podmiotów zatrudnienia socjalnego

Otwarcie placówek możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom. Jednakże ostateczna decyzja zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i podejmowana będzie przez wojewodów.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – najważniejsze pytania i odpowiedzi


Mikro, małe i średnie firmy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.

Podstawowe informacje

O dofinansowanie do pensji pracowników mogą starać się wszyscy przedsiębiorcy, którzy w wyniku pandemii wirusa COVID-19 odnotowali spadek obrotów.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Istnieje również możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do pół etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie takie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy      ww. wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia       z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Czytaj dalej