Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. wynosi 40.000.000 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czytaj dalej

13,5 MLN. NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO – ZAWODOWĄ LUBUSZAN

29 czerwca 2020 r. Wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał umowy na realizację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020 (działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty).
Dofinansowanie otrzymało 7 podmiotów na łączną kwotę 13 426 829,10 zł. W ramach tych projektów wsparciem zostanie objętych 1000 osób.

Projekty zakładają aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców województwa lubuskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów i kursów w połączeniu ze stypendiami i nabyciem lub podwyższeniem swoich umiejętności społecznych i zawodowych przyczyni się do wzmocnienia pozycji tych osób i odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie: Czytaj dalej


Rusza z nowy nabór ofert na działania, które pomogą nam informować, promować i edukować na tematy związane z dostępnością. Do udziału w nim zaproszono partnerów społeczno-gospodarczych. Macie pomysł na ciekawy cykl warsztatów, konferencję, a może webinar? Koniecznie nam go zgłoście!

Czym właściwie jest dostępność? Dla nas kryje się pod nim bardzo prosta idea: to taki sposób podejścia i projektowania produktów, usług czy rozwiązań, który sprawia, że są one uniwersalne. Czyli że może skorzystać z nich każdy, bez względu na różnego rodzaju niepełnosprawności, wiek czy czasowe niedyspozycje.

To właśnie taki sposób myślenia przyświeca programowi Dostępność Plus. Taki też obowiązuje przy realizacji unijnych projektów. I taki chcemy pokazywać poprzez działania informacyjne, promocyjne czy edukacyjne.

Nabór ofert – dla kogo?

Do składania ofert zapraszamy: Czytaj dalej

Czwarta Tarcza. Śledzimy kolejne przepisy antykryzysowe istotne dla NGO


Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazwaną „Tarczą 4.0”. Jakie rozwiązania ważne dla organizacji pozarządowych zawiera? Na co warto zwrócić uwagę?

Dofinansowane wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców na nowych zasadach

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników było przewidziane już we wcześniejszych wersjach Tarczy i opisywaliśmy je w poprzednich artykułach na ten temat, ale nowelizacja wprowadza atrakcyjną moim zdaniem zmianę w instrumencie przewidzianym w art. 15g – ochrona miejsc pracy. Inaczej niż do tej pory, warunkiem koniecznym do skorzystania ze wsparcia nie będzie już bowiem wprowadzenie przestoju ekonomicznego, czyli obniżenie pracownikom wynagrodzenia lub wymiaru czasu pracy. Wystarczy sam spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Tak jak w dotychczasowej wersji, można się ubiegać o dofinansowanie zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących pracę na podstawie innych umów (np. zlecenia).

Warunkiem niezbędnym jest spadek obrotów gospodarczych, co więcej, musi on być związany z koronawirusem. Spadek ten możemy obliczyć na dwa sposoby:

  • porównując dowolne dwa kolejne miesiące bieżącego roku z analogicznymi dwoma miesiącami roku poprzedniego – w takim przypadku spadek musi wynieść co najmniej 15%, lub
  • porównując dowolny miesiąc tego roku z miesiącem poprzednim – w takim przypadku spadek musi wynieść co najmniej 25%.

Pracodawcy spełniający te warunki mogą ubiegać się o dofinansowanie – ze środków Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych – wynagrodzeń pracowników do połowy ich wysokości, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w pierwszym kwartale 2020 roku wskaźnik ten wynosił 5.331,47 zł, a zatem maksymalna kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika wyniesie 2.132,59 zł). Czytaj dalej

Zasiłek dla bezrobotnych w górę już wkrótce


Dodatek solidarnościowy, czyli 1400 zł wsparcia dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii, to niejedyna pomoc dla osób bezrobotnych w ostatnim czasie. Prezydencka ustawa zakłada również podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w ciągu pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. – Nie tylko chronimy miejsca pracy, ale też wspieramy tych, którzy pracę stracili – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ochrona miejsc pracy i wsparcie dla przedsiębiorców to dzisiaj, w dobie epidemii, absolutny priorytet. W ramach trzech tarcz – antykryzysowej, finansowej i pomocowej – na ten cel przeznaczone zostało już 100 mld zł.

– Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie wszystkim udaje się utrzymać zatrudnienie. Rolą rządzących jest troska o tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dlatego oprócz wprowadzenia zapowiedzianego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę dodatku solidarnościowego, czyli 1400 zł wsparcia przez okres 3 miesięcy dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii, zdecydowaliśmy również o podwyższeniu zasiłku dla bezrobotnych – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

I tak zasiłek dla osób bezrobotnych wzrośnie do 1200 zł – kwota ta będzie obowiązywała w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. Później zasiłek będzie przysługiwał w wysokości 942,30 zł. Podwyżki mają obowiązywać planowo od 1 września br. Czytaj dalej

Przekazanie pakietów żywnościowych dla osób bezdomnych z Kostrzyna nad Odrą

W czasie trwającej epidemii osoby bezdomne należą do grupy osób szczególnie narażonych na działanie wirusa.

Jest nam bardzo miło poinformować, że Spółdzielnia Socjalna „U Babci Nonci” z Gorzowa Wlkp. kontynuuje zadanie pn. „Pomoc osobom bezdomnym powiatu gorzowskiego grodzkiego i ziemskiego”.

Przypomnijmy 🙂 Spółdzielnia Socjalna „U Babci Nonci” z Gorzowa Wlkp. złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na realizację powyższego zadania w okresie od 11.05.2020 r. do 30.06.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania. Czytaj dalej

Powstaje lubuska telewizja młodzieżowa. Młodzi Lubuszanie poszukiwani!

Stowarzyszenie NOVUM z Gorzowa Wlkp. planuje stworzyć młodzieżową regionalną telewizję obywatelską online pt. „Młody Obywatel TV” w formie autorskiego kanału informacyjnego w Internecie. Programy byłyby tworzone przez samych młodych Lubuszan i poruszałyby tematy ważne dla młodych mieszkańców naszego województwa (kultura, sprawy społeczne, sport). Celem Stowarzyszenia NOVUM jest oddanie głosu młodym Lubuszanom. Będzie to pierwsza w Polsce obywatelska telewizja młodzieżowa. Emisja programów w Internecie rozpocznie się w sierpniu 2020 r.

Stowarzyszenie poszukuje 30 mieszkańców województwa lubuskiego, ludzi do 35 r.ż., którzy chcieliby stanąć przed kamerą, tworzyć scenariusze programów, prowadzić wywiady i reportaże. Jeśli chcesz dołączyć do redakcji, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie: www.stowarzyszenienovum.wordpress.com i prześlij go na adres mailowy: stowarzyszenie.novum@gmail.com lub dostarcz osobiście, umawiając się pod nr tel. 669-847-078.

Rekrutacja trwa do 31.07.2020 r. Czytaj dalej

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +” realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

W dniu 15 czerwca 2020 r., Minister Sportu podpisał decyzję Nr 32 w sprawie ogłoszenia Programu„Sportowe Wakacje +” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Decyzja wraz z Programem stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

W ustawie budżetowej na rok 2020, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 10 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w ustawie budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu na rok 2020 w części 25-kultura fizyczna.

Program „Sportowe Wakacje +” jest ogłaszany po raz pierwszy, w związku z tym, plany rzeczowo-finansowe Ministerstwa Sportu w latach ubiegłych nie określały kwot na realizację zadań w zakresie ww. programu. Czytaj dalej

Dotacja na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym[1].

[1] Dz. U. z 2017 r. poz. 823.

Więcej informacji kliknij TUTAJ