Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. wynosi 40.000.000 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy dla koła gospodyń wiejskich za pośrednictwem platformy ePUAP należy postępować analogicznie jak w przypadku składania wniosku o wpis do KRKGW. Proces ten opisany jest w z „Instrukcji opisującej składanie wniosków do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP”, która została udostępniona na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl, w zakładce Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, w części Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2020/instrukcja_skladania_wnioskow_KGW_przez_ePUAP.PDF) .

W przypadku skorzystania z wrzutni do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego

Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich  i wynosi:
– 3000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
– 4000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
– 5000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku,
 3. zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości,
 4. przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

13,5 MLN. NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO – ZAWODOWĄ LUBUSZAN

29 czerwca 2020 r. Wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał umowy na realizację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020 (działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty).
Dofinansowanie otrzymało 7 podmiotów na łączną kwotę 13 426 829,10 zł. W ramach tych projektów wsparciem zostanie objętych 1000 osób.

Projekty zakładają aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców województwa lubuskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów i kursów w połączeniu ze stypendiami i nabyciem lub podwyższeniem swoich umiejętności społecznych i zawodowych przyczyni się do wzmocnienia pozycji tych osób i odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

1. Związek Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp.
Projekt „Aktywnie przez życie”. Celem projektu jest wzrost integracji społecznej i zawodowej 100 uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu międzyrzeckiego i Gorzowa Wielkopolskiego w wieku 50+ oraz 100 osób z otoczenia, poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne.

2. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”
Tytuł projektu: Readaptacja społeczno – zawodowa osób opuszczających zakłady karne i ich otoczenia
Celem projektu jest wzrost readaptacji społecznej osób po opuszczeniu zakładu penitencjarnego poprzez wsparcie wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb i zorientowane na sferę społeczną i zawodową
w województwie lubuskim. Projektem objętych zostanie 220 osób.

3. Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie
Projekt „W dobrych rękach”. Celem projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób z powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wieku 50+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez wzbudzenie motywacji do aktywnego życia, podniesienie umiejętności zawodowych i wsparcie otoczenia.
Projekt „W dobrych rękach” jest kontynuacją projektu pn. „Wnuczęta w dobrych rękach”.

4. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”, Gorzów Wielkopolski
Tytuł projektu: „Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach”.
Celem projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatów świebodzińskiego, zielonogórskiego, gorzowskiego, oraz miast na prawach powiatów Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Wsparciem objęte będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym opiekujące się wnukami do lat 4 oraz osobami zależnymi, deklarujące chęć powrotu do pracy

5. Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak Poznań
Tytuł projektu: „Rozwój. Zatrudnienie. Przyszłość. – edycja III”
Celem projektu jest przywrócenie zdolności 40 mieszkańców województwa lubuskiego, pozostających bez pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

6. Jolanta Woźnica „Persona” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy
Tytuł projektu: DROGOWSKAZ. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich woj. Lubuskiego
Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych
u 60 uczestników projektu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie w województwie lubuskim.

7. Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „POMOST”, Świebodzin
Tytuł projektu: „KROK DO PRZODU”.
Celem projektu jest wzrost reintegracji społecznej 110 osób uzależnionych, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym z powiatu świebodzińskiego poprzez kompleksowe wsparcie przygotowujące ich do życia społecznego i zawodowego.

Wszystkim beneficjentom gratulujemy, życzymy sukcesów oraz realizacji planów i zamierzeń 🙂 


Rusza z nowy nabór ofert na działania, które pomogą nam informować, promować i edukować na tematy związane z dostępnością. Do udziału w nim zaproszono partnerów społeczno-gospodarczych. Macie pomysł na ciekawy cykl warsztatów, konferencję, a może webinar? Koniecznie nam go zgłoście!

Czym właściwie jest dostępność? Dla nas kryje się pod nim bardzo prosta idea: to taki sposób podejścia i projektowania produktów, usług czy rozwiązań, który sprawia, że są one uniwersalne. Czyli że może skorzystać z nich każdy, bez względu na różnego rodzaju niepełnosprawności, wiek czy czasowe niedyspozycje.

To właśnie taki sposób myślenia przyświeca programowi Dostępność Plus. Taki też obowiązuje przy realizacji unijnych projektów. I taki chcemy pokazywać poprzez działania informacyjne, promocyjne czy edukacyjne.

Nabór ofert – dla kogo?

Do składania ofert zapraszamy:

 1. partnerów gospodarczych i społecznych
 2. właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.

O jaką kwotę można wnioskować?

Wsparcie pojedynczego projektu może wynieść do 50 000 zł brutto. Poza tym można liczyć na bezpłatne udostępnienie przez nas – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – naszych broszur, publikacji, roll-upów.

Co sfinansujemy?

Takie przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-promocyjnym lub edukacyjnym, których tematyka i zakres będą powiązane z tematyką dostępności w kontekście Funduszy Europejskich.

Przedsięwzięcia te mogą przybrać różne formy, np. konferencji, warsztatów, szkoleń, konkursów, branżowych spotkań. Wszystkie one mogą odbywać się również on-line.  

Jak i gdzie składać oferty?

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Prześlijcie wypełniony Formularz Ofertowy na adres: promocjadostepnosci@mfipr.gov.pl

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Czwarta Tarcza. Śledzimy kolejne przepisy antykryzysowe istotne dla NGO


Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazwaną „Tarczą 4.0”. Jakie rozwiązania ważne dla organizacji pozarządowych zawiera? Na co warto zwrócić uwagę?

Dofinansowane wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców na nowych zasadach

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników było przewidziane już we wcześniejszych wersjach Tarczy i opisywaliśmy je w poprzednich artykułach na ten temat, ale nowelizacja wprowadza atrakcyjną moim zdaniem zmianę w instrumencie przewidzianym w art. 15g – ochrona miejsc pracy. Inaczej niż do tej pory, warunkiem koniecznym do skorzystania ze wsparcia nie będzie już bowiem wprowadzenie przestoju ekonomicznego, czyli obniżenie pracownikom wynagrodzenia lub wymiaru czasu pracy. Wystarczy sam spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Tak jak w dotychczasowej wersji, można się ubiegać o dofinansowanie zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących pracę na podstawie innych umów (np. zlecenia).

Warunkiem niezbędnym jest spadek obrotów gospodarczych, co więcej, musi on być związany z koronawirusem. Spadek ten możemy obliczyć na dwa sposoby:

 • porównując dowolne dwa kolejne miesiące bieżącego roku z analogicznymi dwoma miesiącami roku poprzedniego – w takim przypadku spadek musi wynieść co najmniej 15%, lub
 • porównując dowolny miesiąc tego roku z miesiącem poprzednim – w takim przypadku spadek musi wynieść co najmniej 25%.

Pracodawcy spełniający te warunki mogą ubiegać się o dofinansowanie – ze środków Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych – wynagrodzeń pracowników do połowy ich wysokości, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w pierwszym kwartale 2020 roku wskaźnik ten wynosił 5.331,47 zł, a zatem maksymalna kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika wyniesie 2.132,59 zł).

Dofinansowanie przysługuje na okres do trzech miesięcy, nabór wniosków przez Wojewódzkie Urzędy Pracy już trwa, aplikować można tutaj: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA.

Podstawa prawna: art. 15 gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Mikropożyczki dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Do tej pory mikropożyczki były dostępne tylko dla organizacji pozarządowych będących mikroprzedsiębiorcami. Po nowelizacji możliwość skorzystania z tej formy wsparcia staje się dostępna także dla innych – choć nadal nie dla wszystkich – organizacji pozarządowych. Co ważne, aby skorzystać z tej formy wsparcia organizacja nie musi wykazać, że z powodu koronawirusa zanotowała spadek przychodów lub doświadczyła jakichś innych negatywnych konsekwencji pandemii. Pożyczkę można przeznaczyć na dowolne cele związane z funkcjonowaniem organizacji.

Wsparcie w maksymalnej wysokości 5.000 zł jest przeznaczone raczej dla małych organizacji – przychód wnioskodawcy w 2019 roku nie może przekraczać 100.000 zł, a ponieważ dodatkowym warunkiem jest aby sama pożyczka nie przekraczała 10% ubiegłorocznych przychodów organizacji, na maksymalną kwotę 5.000 zł mogą liczyć tylko organizacje, których roczny przychód w 2019 roku mieścił się między 50.000 zł a 100.000 zł. Ponieważ zaś wysokość pożyczki zależy od ubiegłorocznych przychodów, nie będzie się mogła o nią ubiegać organizacja założona dopiero w tym roku.

Wnioski składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby organizacji, nabory już trwają, aplikować można tutaj: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, jeśli organizacja nie zaprzestanie prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania. Nowelizacja „tarczy” wprowadziła też korzystną zmianę dla organizacji, które skorzystały z przewidzianych we wcześniejszych jej wersjach mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców – one też nie będą musiały składać wniosku o umorzenie pożyczki (także tej otrzymanej przed wejściem w życie nowelizacji) – zostanie ona umorzona automatycznie, jeśli organizacja nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: Art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zmiana w liczeniu przychodów z działalności statutowej

Ustawa wprowadza też niewielką, ale korzystną zmianę w przepisach dotyczących przyznawanego przez Starostę dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla organizacji, które w związku z koronawirusem zanotowały spadek przychodów z działalności statutowej. Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest tu spadek przychodów, i od wysokości tego spadku zależy wielkość przysługującego wsparcia. Po nowelizacji do przychodów statutowych, branych pod uwagę na potrzeby wyliczenia tego spadku, nie będą wliczane przychody z darowizn rzeczowych i finansowych, jakie organizacja otrzymała na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa. Nie będzie więc sytuacji, w której organizacja nie może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników tylko dlatego, że w trakcie trwania pandemii otrzymała dodatkowe środki, które przeznaczyła na przeciwdziałanie jej skutkom (np. organizowanie pomocy dla grup szczególnie zagrożonych).

Podstawa prawna: Art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zwolnienie z czynszu, najmu lub dzierżawy

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą na terenach lub w lokalach dzierżawionych lub wynajmowanych od Skarbu Państwa, które zanotowały spowodowany koronawirusem spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży towarów lub usług) w wysokości takiej jak ta opisana w punkcie dotyczącym dofinansowania wynagrodzeń pracowników, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłat z tytułu dzierżawy lub najmu tych nieruchomości od Skarbu Państwa przez trzy miesiące, zaś opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego tych nieruchomości, należna za 2020 r., podlegać będzie pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał będzie stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii (liczba ta będzie znana dopiero po odwołaniu tego stanu, oczywiście pod warunkiem, że w kolejnych miesiącach roku nie zostanie on ogłoszony ponownie).

Ustawa daje też jednostkom samorządu terytorialnego możliwość wprowadzenia analogicznych rozwiązań w odniesieniu do zasobów nieruchomości będących w ich dyspozycji, można się zatem spodziewać podobnych ulg na poziomie lokalnym.

Podstawa prawna: 15ja-15je ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ułatwienia w korzystaniu z dofinansowania dla niepełnosprawnych

Pandemia spowodowała wstrzymanie działalności dofinansowanych ze środków PFRON warsztatów terapii zajęciowej, ale prowadzące je organizacje nie straciły z tego powodu dofinansowania w okresie przymusowego postoju. Nowelizacja „tarczy” wprowadziła dodatkowe ułatwienia także po „odmrażaniu” warsztatów – po wznowieniu działalności, dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trwania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie ulega obniżeniu, nawet jeśli w zajęciach będzie uczestniczyła mniejsza liczba uczestników. Ustawa dopuszcza też obniżenie lub podwyższenie czasu dziennego pobytu uczestnika w centrum integracji społecznej, z tym że tygodniowy czas tego pobytu nie może być krótszy niż 30 godzin.

Podstawa prawna: Art. 15 b i 15 ca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń

W przypadku fundacji i stowarzyszeń, w których w okresie trwania stanu epidemii lub 30 dni po jego odwołaniu upływa kadencja organów (zarządu, rady, komisji rewizyjnej), kadencja ta ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna: Art. 5 ust 1c ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz Art. 10 ust 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

Ułatwienia dla pracodawców

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Podstawa prawna: Art 15 gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tekst zaczerpnięty ze strony NGO kliknij TUTAJ

Zasiłek dla bezrobotnych w górę już wkrótce


Dodatek solidarnościowy, czyli 1400 zł wsparcia dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii, to niejedyna pomoc dla osób bezrobotnych w ostatnim czasie. Prezydencka ustawa zakłada również podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w ciągu pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. – Nie tylko chronimy miejsca pracy, ale też wspieramy tych, którzy pracę stracili – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ochrona miejsc pracy i wsparcie dla przedsiębiorców to dzisiaj, w dobie epidemii, absolutny priorytet. W ramach trzech tarcz – antykryzysowej, finansowej i pomocowej – na ten cel przeznaczone zostało już 100 mld zł.

– Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie wszystkim udaje się utrzymać zatrudnienie. Rolą rządzących jest troska o tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dlatego oprócz wprowadzenia zapowiedzianego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę dodatku solidarnościowego, czyli 1400 zł wsparcia przez okres 3 miesięcy dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii, zdecydowaliśmy również o podwyższeniu zasiłku dla bezrobotnych – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

I tak zasiłek dla osób bezrobotnych wzrośnie do 1200 zł – kwota ta będzie obowiązywała w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. Później zasiłek będzie przysługiwał w wysokości 942,30 zł. Podwyżki mają obowiązywać planowo od 1 września br.

Co ważne, podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni – nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Łączny szacowany koszt podniesienia wysokości podstawowego zasiłku do 1200 zł od września 2020 r. (oraz dostosowania stawek zależnych od jego wysokości stypendiów i świadczeń w 2020 r.) wyniesie w tym roku ok. 658,6 mln zł.

Czerwcowa waloryzacja zasiłku

Zanim jednak zasiłek dla osób bezrobotnych wzrośnie do 1200 zł, osoby bezrobotne mogły liczyć na czerwcową waloryzację świadczenia.

Pod koniec maja minister Marlena Maląg podpisała obwieszczenie w sprawie wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych. I tak od 1 czerwca br. wzrósł on do 881,30 zł w ciągu pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a po tym okresie – 692 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Przekazanie pakietów żywnościowych dla osób bezdomnych z Kostrzyna nad Odrą

W czasie trwającej epidemii osoby bezdomne należą do grupy osób szczególnie narażonych na działanie wirusa.

Jest nam bardzo miło poinformować, że Spółdzielnia Socjalna „U Babci Nonci” z Gorzowa Wlkp. kontynuuje zadanie pn. „Pomoc osobom bezdomnym powiatu gorzowskiego grodzkiego i ziemskiego”.

Przypomnijmy 🙂 Spółdzielnia Socjalna „U Babci Nonci” z Gorzowa Wlkp. złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na realizację powyższego zadania w okresie od 11.05.2020 r. do 30.06.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania.

Dzięki realizacji niniejszego projektu, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, wsparcie w postaci pakietów żywieniowych otrzyma 80 bezdomnych osób.

Kilka zdjęć z dzisiejszego przekazania żywności 

Powstaje lubuska telewizja młodzieżowa. Młodzi Lubuszanie poszukiwani!

Stowarzyszenie NOVUM z Gorzowa Wlkp. planuje stworzyć młodzieżową regionalną telewizję obywatelską online pt. „Młody Obywatel TV” w formie autorskiego kanału informacyjnego w Internecie. Programy byłyby tworzone przez samych młodych Lubuszan i poruszałyby tematy ważne dla młodych mieszkańców naszego województwa (kultura, sprawy społeczne, sport). Celem Stowarzyszenia NOVUM jest oddanie głosu młodym Lubuszanom. Będzie to pierwsza w Polsce obywatelska telewizja młodzieżowa. Emisja programów w Internecie rozpocznie się w sierpniu 2020 r.

Stowarzyszenie poszukuje 30 mieszkańców województwa lubuskiego, ludzi do 35 r.ż., którzy chcieliby stanąć przed kamerą, tworzyć scenariusze programów, prowadzić wywiady i reportaże. Jeśli chcesz dołączyć do redakcji, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie: www.stowarzyszenienovum.wordpress.com i prześlij go na adres mailowy: stowarzyszenie.novum@gmail.com lub dostarcz osobiście, umawiając się pod nr tel. 669-847-078.

Rekrutacja trwa do 31.07.2020 r.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +” realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

W dniu 15 czerwca 2020 r., Minister Sportu podpisał decyzję Nr 32 w sprawie ogłoszenia Programu„Sportowe Wakacje +” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Decyzja wraz z Programem stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

W ustawie budżetowej na rok 2020, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 10 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w ustawie budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu na rok 2020 w części 25-kultura fizyczna.

Program „Sportowe Wakacje +” jest ogłaszany po raz pierwszy, w związku z tym, plany rzeczowo-finansowe Ministerstwa Sportu w latach ubiegłych nie określały kwot na realizację zadań w zakresie ww. programu.

1. Zadania realizowane w ramach konkursu

 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
 2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
 3. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
 4. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych
 1. na poziomie ogólnopolskim;
 2. na poziomie lokalnym.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dotacja na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym[1].


[1] Dz. U. z 2017 r. poz. 823.

Więcej informacji kliknij TUTAJ