Wiele tarczy – jeden szczytny cel


Dzięki różnorodnemu wsparciu finansowemu podmioty ekonomii społecznej mogą stawić czoła gospodarczym skutkom koronawirusa i ratować miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pandemia koronawirusa wpłynęła  na funkcjonowanie wielu podmiotów ekonomii społecznej. Liczne obostrzenia w codziennym funkcjonowaniu oraz zamrożenie gospodarki spowodowały, że wiele podmiotów mogły mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej, wypłatą wynagrodzeń, czy świadczeniem tak ważnych i użytecznych usług społecznych.

Tymczasem podmioty ekonomii społecznej to organizacje, które nie są nastawione na zysk. Prowadzą działalność w celach społecznych. Należą do nich m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, czy warsztaty terapii zajęciowej.

Dzięki specustawie podmioty te mogą korzystać z instrumentów tarczy antykryzysowej, a to oznacza, że  mogą nadal prowadzić swoją działalność i chronić utworzone miejsca pracy, tym bardziej cenne, gdyż w wielu przypadkach są to miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących obecnie w najtrudniejszej sytuacji – takim jak osoby niepełnosprawne, bezrobotni oraz seniorzy.

Walka o każde miejsce pracy

W sytuacji spadku dochodów z działalności statutowej o co najmniej 30 % organizacje pozarządowe (np. fundacje czy stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy.

Do tej pory wsparcie w ramach tego instrumentu otrzymało ok. 11 tys. osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych. Łączna kwota wsparcia udzielonego ngo-som wynosi obecnie  45 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez platformę Praca.gov.pl lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy.

Z podobnych instrumentów mogą także korzystać nie tylko organizacje pozarządowe, ale także pozostałe podmioty ekonomii społecznej. Jeżeli prowadzą działalność gospodarczą i są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą mogą  wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy.

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą mają także do dyspozycji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  W przypadku wprowadzenia przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.  Ze wsparcia z FGŚP mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym)

W ramach wsparcia z Funduszu Pracy wnioski można składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy.

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obsługuję z kolei wojewódzkie urzędy pracy, także poprzez stronę  Praca.gov.pl.

Wojewódzkie urzędy pracy przyjmują także wnioski tych podmiotów ekonomii społecznej, która zamierzają skorzystać z nowych świadczeń na dofinansowanie z FGŚP wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy (Praca.gov.pl)

Trzeci sektor z pożyczkami

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Rozwiązanie te było wcześniej dostępne dla mikroprzedsiebiorców, w tym także dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą.

Nowe rozwiązanie przygotowane dla organizacji pozarządowych jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez trzeci sektor. Dzięki pożyczkom organizacje, zwłaszcza te o mniejszych zasobach finansowych, mogą teraz łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Pożyczka może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową jak i gospodarczą organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu.

Jak dotąd w ramach pożyczek pozytywnie rozpatrzono już 1008 wniosków organizacji pozarządowych na łączną kwotę prawie 3,9 mln zł. 

Krótki wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji, także poprzez portal Praca.gov.pl.

Reszta artykułu kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz