Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

Już niedługo, 19 sierpnia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, upamiętniający pracowników organizacji niosących pomoc, którzy stracili życie lub zostali ranni w trakcie wykonywania swojej pracy. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2009 roku. Jego data ma upamiętniać atak bombowy z 19 sierpnia 2003 roku w hotelu Canal w Bagdadzie w Iraku, w którym zginęły 22 osoby, w tym Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Iraku Sergio Vieira de Mello.
Pracownicy sektora humanitarnego pomagają osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych czy konfliktów zbrojnych. Taka praca wymaga określonych kwalifikacji, znajomości języków obcych czy umiejętności poruszania się w środowisku międzykulturowym. Podejmują oni bowiem wszystkie działania związane z pomocą humanitarną, tj. poszukują zaginionych, udzielają pomocy przedmedycznej, dostarczają na miejsce leki i sprzęt medyczny ratujący życie, walczą z chorobami śmiertelnymi, jak cholera czy ebola, szczepią dzieci.
Od 19 sierpnia 2003 roku ponad 5000 pracowników organizacji humanitarnych straciło życie, zostało rannych, uwięzionych, porwanych lub napotkało inne trudności uniemożliwiające im wykonywanie obowiązków. Według danych Aid Worker Security Database zamieszczonych na stronie Humanitarian Outcomes, w 2019 roku liczba poważnych ataków na pracowników organizacji humanitarnych była najwyższa od początku prowadzenia zestawienia. W sumie 483 pracowników organizacji humanitarnych zostało zaatakowanych, 125 zginęło, 234 zostało rannych, a 124 porwanych w 277 incydentach. Pomimo większej liczby zarówno ataków, jak i pracowników humanitarnych, którzy w nich ucierpieli, mniej pracowników zostało zabitych w 2019 roku (125 osób) niż w 2018 roku (131 osób). Większość z tych zdarzeń miała miejsce w Syrii, w Sudanie Południowym, Demokratycznej Republice Konga (DRK), Afganistanie i Republice Środkowoafrykańskiej. Te same pięć krajów znalazło się na szczycie listy najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie, w których odnotowano ponad 60% wszystkich incydentów w 2018 roku. W 2019 roku dołączyły do nich Jemen i Mali, gdzie liczba poważnych ataków na osoby niosące pomoc podwoiła się w stosunku do poprzedniego roku. Co więcej, w 2019 roku ataki miały miejsce w większej liczbie krajów (41) niż w 2018 roku (35).
Praca humanitarna to praca na cały etat, a nawet „po godzinach”. Bezsprzecznie priorytetem jest niesienie pomocy. Jednakże, pracując poza granicami naszego kraju, pracownicy humanitarni stają się ambasadorami Polski i Polskiej pomocy. To dzięki ich wytrwałości i odpowiedzialnym decyzjom budują obraz naszego kraju jako wiarygodnego przyjaciela, na którego można liczyć w potrzebie. Dziękujemy.

https://www.gov.pl/web/polskapomoc/swiatowy-dzien-pomocy-humanitarnej?fbclid=IwAR1FClr1NYY4Q9IXCj0Kl0XywBFKWJ3Ctt0X3O_IHMdjCUNXl0Rfl4D2gHk

Nabór wniosków do XXII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XXII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” na rok 2023. O półroczne stypendium mogą ubiegać się artyści i twórcy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy), reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografię, konserwację dzieł sztuki, literaturę/przekład, muzealnictwo, muzykę, sztuki wizualne, teatr, a także historię i krytykę filmu, muzyki, sztuki, teatru. Nabór wniosków potrwa do 15 października 2022 r.
Nabór wniosków do XXII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”.
Program „Gaude Polonia” został zainicjowany w 2003 roku. Służy wzmacnianiu więzi kulturowych i budowaniu dobrych relacji Polski z jej sąsiadami (w pierwszej kolejności z Ukrainą i Białorusią), promocji polskiej kultury w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współpracy między środowiskami artystycznymi Polski i krajów naszego regionu. W ramach 21 edycji programu przyznano dotychczas 864 stypendia z czego najwięcej, bo aż 656, dla ludzi kultury z Ukrainy.
Przyznane stypendium zapewnia uczestnikom programu „Gaude Polonia” finansowanie ich półrocznego pobytu w Polsce oraz opieki merytorycznej znakomitych polskich tutorów – ekspertów z różnych dziedzin kultury i sztuki.
W kolejnej XXII edycji Programu, która będzie realizowana w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r., wysokość stypendium wyniesie 4000 zł brutto miesięcznie.
Dziedziny:

 • film;
 • fotografia;
 • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru;
 • konserwacja dzieł sztuki;
 • literatura/przekład;
 • muzealnictwo;
 • muzyka;
 • sztuki wizualne;
 • teatr.
  Wniosek o przyznanie stypendium z programu „Gaude Polonia” należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:
  Narodowe Centrum Kultury
  ul. Płocka 13
  01-231 Warszawa
  Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć pendrive z nagraniami muzyki lub portfolio z pracami kandydata. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.
  Nabór wniosków trwa do 15 października 2022 r.
  Warunki udziału w konkursie: obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej;
 • wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia);
 • wykształcenie wyższe;
 • dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie;
 • projekt stypendialny.
  O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej, która w terminie do 15 października 2022 r. złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie wraz z wymaganymi załącznikami (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).
  Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 1 grudnia 2022 r., ale nie później niż 15 grudnia 2022 r.
  Wszystkie dokumenty dotyczące programu Gaude Polonia 2023 można znaleźć pod linkiem.
  Stypendia w ramach programu „Gaude Polonia” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.
  Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-paadycji-programu-stypendialnego-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego