Wynagrodzenie dla członków zarządu stowarzyszenia lub fundacji.

Zarówno w stowarzyszeniach, jak i w fundacjach istnieją możliwości finansowego wynagrodzenia członków zarządu.
Wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją
Możliwość finansowego wynagrodzenia członków zarządu przewiduje ustawa Prawo o stowarzyszeniach. Istnieją dwie możliwości wypłaty wynagrodzenia członkom lub członkiniom zarządu.
Jeden jest opisany w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Zgodnie z nim członek lub członkini zarządu stowarzyszenia może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, jednak musi to zostać opisane w statucie.
Zapis taki może brzmieć następująco:

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wszystkich innych osób mogących przyczynić się do realizacji celów.
 2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
  Wynagrodzenie w związku z wykonywaniem określonych zadań
  Druga możliwość to zatrudnienie członka lub członkini zarządu bez konieczności specjalnej statutowej regulacji. Jest to możliwe wtedy, gdy osoby takie są zatrudnione do różnych zadań, które wynikają np. z realizowanych projektów i zadania te nie są związane z pełnioną funkcją w zarządzie. Zakres obowiązków takiego pracownika należy starannie i precyzyjnie określić w umowie.
  Potrzebny pełnomocnik do podpisywania umów z zarządem
  W każdej z tych sytuacji należy pamiętać o tym, że umowy z członkami zarządu w imieniu stowarzyszenia podpisuje pełnomocnik (art. 11 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach) lub członek komisji rewizyjnej. Każde stowarzyszenie powinno mieć wyznaczonego takiego pełnomocnika (uchwalą walnego zebrania członków) lub członka organu kontroli wewnętrznej (uchwałą tego organu, czyli komisji rewizyjnej). Ta osoba reprezentuje stowarzyszenie nie tylko na potrzeby podpisywania umów (pozwala to uniknąć sytuacji, członkowie zarządu podpisują umowy sami ze sobą), ale także w razie sporów między zarządem a stowarzyszeniem.
  Wynagrodzenie członków i członkiń zarządu fundacji
  W przepisach nie ma wyraźnego wskazania, że fundacja może zatrudniać pracowników, ale nie ma też zapisu, który by sugerował, że członkowie zarządu fundacji pracują na jej rzecz tylko społecznie. Tak więc fundacja może zatrudnić zarząd nie tylko do wykonywania działań merytorycznych (czyli realizacji projektów), ale też do wykonywania pracy i obowiązków wynikających z bycia członkiem zarządu. W umowie o pracę może być wpisane takie stanowisko jak „członek zarządu”.
  Najlepiej aby w statucie fundacji był zamieszczony zapis o możliwości wynagradzania członków zarządu fundacji oraz wskazanie kto w imieniu fundacji zawiera umowy z członkami zarządu. Co do zasady do podpisania umów w imieniu organizacji uprawnione są osoby, które zgodnie ze statutem mają prawo do jej reprezentowania. Nie powinna mieć miejsca taka okoliczność, że członek zarządu podpisuje umowę „z samym sobą”, więc sytuacja patowa może np. wystąpić, jeżeli sposób reprezentacji przewiduje konieczność działania prezesa i równocześnie to właśnie prezes ma być zatrudniony przez organizację.
  W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).
  Źródło: inf. własna warszawa.ngo.pl

https://publicystyka.ngo.pl/wynagrodzenie-dla-czlonkow-zarzadu-stowarzyszenia-lub-fundacji-to-jest-mozliwe