Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022 – nabór ofert

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2022 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 w Priorytetach 1- 3. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych: od 18 sierpnia 2022 od godziny 16:00 r. do 12 września 2022 r. do godziny 16:00. Oferty należy składać przez Generator Wniosków. Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. Szeroki zakres działań przewidzianych do objęcia wsparciem Programu służyć ma rozwojowi różnych form aktywności młodzieży w wielu formach organizacyjnych.
W Programie wyodrębniono trzy priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań:
Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach
Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych
Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich
Priorytet 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym
Priorytet 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych
Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tej edycji konkursu wynosi łącznie 30 mln zł.
Maksymalna roczna wartość dotacji jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu, w ramach którego składana będzie oferta.
W Priorytecie 1 można ubiegać się o dotację w wysokości do 400 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 2,1 mln zł w 2023 roku. W Priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wysokości do 125 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 125 000 tys. zł w 2023 roku.
Dotacja w każdym ze wspomnianych wyżej Priorytetów może być udzielana na okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztę elektroniczną na adres fm@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00.
Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022 – ogłoszenie o konkursie.

Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022 – startuje konkurs!

Głównym celem Programu jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.
Dotacje w ramach konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację czterech priorytetów merytorycznych, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań publicznych:
Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług.
Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych.
Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja.
Priorytet 4. Regranting.
O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje poradnicze, czyli organizacje obywatelskie świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy potrzebują.
W ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Poradniczych wspierane jest świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:
Poradnictwo prawne;
Poradnictwo obywatelskie;
Poradnictwo psychologiczne;
Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;
Poradnictwo konsumenckie;
Poradnictwo zawodowe.
Najważniejsze informacje:
początek naboru ofert: 25 sierpnia 2022 r., godzina 16:00
termin składania ofert: 15 września 2022r., godzina 16:00
realizacja dofinansowanych projektów: od 1 sierpnia 2022r. do 31 grudnia 2023 r.
maksymalna wysokość dotacji: jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu, w ramach którego składana będzie oferta, wynosi:
w Priorytetach 1, 2 i 3 do 200 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 300 000 tys. zł w 2023 roku.
w Priorytecie 4 do 300 000 tyś. zł w 2022 roku oraz do 500 000 tyś. zł w 2023 roku.
wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane
Informacje na temat Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022 można uzyskać w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: rop@niw.gov.pl

Rusza konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”!

We wtorek 30 sierpnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Janusza Cieszyńskiego Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM oraz Marleny Maląg Minister Rodziny, i Polityki Społecznej, na której ogłoszono otwarty konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”.
Wprowadzenie chociażby e-recept pokazało, że Seniorzy są otwarci na e-usługi i bardzo chętnie z nich korzystają. Stworzenie Cyfrowych Klubów Seniora to świetna okazja do edukacji oraz nabycia kompetencji cyfrowych, które z pewnością przydadzą się, np. w załatwianiu spraw urzędowych online – podkreślał Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM. Dzięki Cyfrowym Klubom Seniora osoby starsze dowiedzą się, jak bezpiecznie cieszyć się dobrodziejstwem internetu. Upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów jest bardzo ważne. Dzięki umiejętności korzystania z internetu seniorzy mogą mieć kontakt z bliskimi, robić zakupy, korzystać z bankowości elektronicznej, oglądać filmy. Cyfrowy świat daje więcej samodzielności i otwiera nowe perspektywy – dodała Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Cyfrowe Kluby Seniora mają na celu doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów oraz ich upowszechnienie. Celem projektu jest także wzrost świadomości oraz pokazanie możliwości jakie daje cyfryzacja wśród Seniorów.Na realizację zadania w 2022 roku planujemy przekazać środki w wysokości 12 mln zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć 20 000 zł.
Kto może aplikować?
organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPP, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPP, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
podmioty określone w art. 3 ust. 3 UDPP – w tym:
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 UDPP,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych,
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.Natomiast odziały terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody zarządu głównego centralnej organizacji w postaci pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. Jednostka terenowa, nieposiadająca osobowości prawnej, musi być wpisana w KRS centralnej organizacji.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-konkurs-cyfrowe-kluby-seniora