Wystartował program „Inwestycje w oświacie” – 100 mln zł na inwestycje w szkołach i placówkach niesamorządowych!

Wystartował nowy program Ministra Edukacji i Nauki ukierunkowany na realizację inwestycji w szkołach i placówkach niesamorządowych. Wsparcie w formie dotacji celowej mogą otrzymać podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Nabór wniosków w programie wystartował 25 lipca i potrwa do 31 października br. Budżet programu wynosi 100 mln zł!
Realizację nowego programu Minister Edukacji i Nauki zapowiedział podczas ostatniej konferencji prasowej. Szef MEiN wskazał, że będzie to wsparcie przeznaczone na inwestycje w szkołach niesamorządowych, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Program „Inwestycje w oświacie” wypełnia tę lukę i umożliwia organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki pozyskanie środków na remonty i rozwój infrastruktury edukacyjnej.
O wsparcie w formie dotacji celowej mogą ubiegać się podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Środki z programu pomogą w dostosowaniu infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.
Wnioskodawca wypełnia wniosek na formularzu załączonym do komunikatu.
Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym wniosek wypełniony i podpisany został złożony przez wnioskodawcę i przesłany na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministra i wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
Wnioskodawca będzie miał 7 dni na uzupełnienie ewentualnych braków formalnych. Dotacja celowa zostanie przekazana na podstawie umowy.
Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: inwestycjewedukacje@mein.gov.pl.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (poz. 1540).

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wystartowal-program-inwestycje-w-oswiacie–100-mln-zl-na-inwestycje-w-szkolach-niesamorzadowych

Nowe rozporządzenie ws. zatrudniania cudzoziemców

W dniu 29 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które zastąpi rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
Nowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu, w szczególności usprawniają postępowanie i obejmuje m.in.:

  • dostosowanie wzorów oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do przepisów ustawy wydłużających możliwość pracy na oświadczeniu do 24 miesięcy,
  • usprawnienie procedury uzyskania informacji starosty (tzw. testu rynku pracy), poprzez skrócenie postępowania ws. wydania informacji starosty gdy żaden bezrobotny nie jest chętny do pracy,
  • dostosowanie niektórych przepisów rozporządzenia do specyfiki systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia, aby przyspieszyć i uprościć postępowania w tych sprawach oraz zachęcić do składania wniosków w sposób elektroniczny.
    W nowym rozporządzeniu podobnie jak w dotychczasowym rozporządzeniu zostały uregulowane następujące kwestie:
  • wskazano typy zezwoleń na pracę oraz tryb postępowania dotyczący wydawania zezwoleń na pracę oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom do ewidencji oświadczeń
  • został określony sposób postępowania urzędu pracy mający na celu wydania informacji starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
  • wskazano wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków o wydanie zezwoleń lub do oświadczeń oraz określono wzory dokumentów (m.in. wniosków, zezwoleń, informacji starosty, oświadczeń dot. niekaralności pracodawcy).

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowe-rozporzadzenie-ws-zatrudniania-cudzoziemcow