Ogłoszenie konkursu nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K03/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Ogłoszenie konkursu nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K03/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K03/21 (dla projektów, których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna
Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 26 lipca 2021 r. i zakończy się 9 sierpnia 2021 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2021 r.
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej.
Projekty realizowane są na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • państwowe jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).
  Konkurs obejmuje następujący typ projektów (operacji) przewidziane do realizacji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08 lipca 2019 r.:
  Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:
  a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub
  b) program aktywności lokalnej, lub
  c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub
  d) program specjalny, lub
  e) Program Aktywizacja i Integracja, lub
  f) Projekt socjalny.
  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi: ze środków UE: 1 000 000,00 PLN (85%)
  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów; 1 176 470,59 PLN
 • w tym dofinansowanie ze środków EFS: 1 000 000,00 PLN
 • w tym krajowy wkład publiczny (wkład własny beneficjenta) 15%: 176 470,59 PLN
  WAŻNE INFORMACJE:
  IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314, 326
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.
 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny:
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).
  WIĘCEJ INFORMACJI:
  https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-01-00-iz-00-08-k03-21-dla-projektow-ktorych-wartosc-wsparcia-publicznego-dofinansowania-wyrazona-w-pln-nie-przekracza-r
  https://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkursu-nr-rplb-07-01-00-iz-00-08-k03-21

Dodaj komentarz