II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych
 w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

PRZYGOTOWUJĄC OFERTĘ NALEŻY MIEĆ NA UWADZE SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ    W KRAJU I OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA. Czytaj dalej

Ruszyła XIX edycja Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU” w pomocy społecznej województwa lubuskiego.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak,  serdecznie zaprasza osoby, instytucje, organizacje działające w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do udziału w Konkursie.Szczególnie mile widziane będą wnioski dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

W trudnym okresie – epidemii SARS-CoV-2 – w którym znaleźliśmy się od marca br. – wszyscy przekonaliśmy się, jak ważne jest zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi. Działania wspierające, opiekuńcze wymagały nowatorskich i często innowacyjnych rozwiązań. Celem konkursu jest uhonorowanie pracy osób, organizacji czy instytucji, które
w dobie epidemii potrafią dotrzeć z pomocą do osób wykluczonych, słabszych wymagających pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji Konkursu jest sentencja Williama  Barclay – Czytaj dalej