II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych
 w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

PRZYGOTOWUJĄC OFERTĘ NALEŻY MIEĆ NA UWADZE SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ    W KRAJU I OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz