Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury. Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”, planowane jest wsparcie zadania: rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa, obejmujące w szczególności:

  • organizowanie wydarzeń kulturalnych tj. festiwali, konkursów, przeglądów, koncertów, spektakli, pokazów filmowych, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych, artystycznych i innych imprez mających znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich promocja,
  • wspieranie twórczości i tradycji ludowej w tym ochronę unikalnych i zanikających zawodów,
  • wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego,
  • działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,
  • wspieranie działań związanych z rozwojem talentów, pasji dzieci i młodzieży m.in. organizacja warsztatów, plenerów, spotkań, konkursów, przeglądów itp.,
  • promocja kultury i dziedzictwa narodowego regionu poprzez niekomercyjne, niskonakładowe publikacje i wydawnictwa

– na realizację ww. działania przeznaczono środki w wysokości 130.000,00 zł.Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 15.000 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz