Dzisiaj o tym, kogo należy zatrudnić. Poznaj zasady udzielania dotacji w projekcie!

Ekonomia społeczna może pełnić różne funkcje – integracja społeczna, dostarczanie usług publicznych i społecznych jak edukacja czy usługi opiekuńcze. Najważniejszy jest pomysł, my zbadamy predyspozycje i pomożemy go zrealizować. Realizacja odbywa się według wytycznych. Na początek musisz wiedzieć, że bardzo ważny jest aspekt społeczny. Dotacje udzielane są wyłącznie na utworzenie nowych miejsc pracy, natomiast osoby objęte udziałem w projekcie muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów wykluczenia społecznego:

  • być absolwentami centrum integracji społecznej (CIS), tj. osobami, które przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyły w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymały zaświadczenie, osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej;
  • być osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
  • być długotrwale bezrobotnymi;
  • lub ubogimi pracujących;
  • być osobą opuszczają młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
  • lub opuszczającą zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Szczegółowy opis kryteriów wykluczenia społecznego znajdziesz tutaj (link).

 

Dodaj komentarz