Konkurs na najlepszą pracę z zakresu nauk społecznych – przedłużony termin!

Konkurs na najlepszą pracę z zakresu nauk społecznych ciągle trwa!
Zapraszamy do udziału w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy i rozprawy, które powstały w dziedzinie nauk społecznych i są poświęcone takim zagadnieniom jak: współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy. Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
Wstępna analiza prac nadesłanych w pierwotnie ustalonym terminie (do 20 lipca br.) oraz informacje napływające ze środowiska akademickiego wykazały, że do udziału w konkursie powinny zostać dopuszczone również prace z innych dyscyplin nauk społecznych niż socjologia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych uczestników konkursu oraz promotorów prac magisterskich i doktorskich wprowadzono następujące zmiany w regulaminie konkursu:
rozszerzenie zakresu prac konkursowych na całą dziedzinę nauk społecznych, bez wskazywania dyscyplin,
wydłużenie terminu zgłaszania prac do 30 września br.
Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili odpowiednio pracę magisterską lub rozprawę doktorską w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r.
Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo dobrą. Wymaganym językiem pracy/ rozprawy jest język polski.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie określone zostały w Regulaminie Konkursu, przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Zgłoszeń można dokonywać korzystając z załączonych Formularza zgłoszenia i Wzoru zaświadczenia.
żródło i pliki do pobrania: https://niw.gov.pl/baza-wiedzy/konkurs/

W Warszawie obowiązuje zakaz używania jednorazowego plastiku podczas realizacji zadań publicznych. Które miasta dołączą do tego ekologicznego projektu?

Od 2019 r. warszawskie organizacje pozarządowe, realizujące zadania publiczne na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy nie powinny używać przedmiotów jednorazowego użytku.
Zgodnie z zapisami paragrafu 8, pkt 1 – 2 wzoru umowy na realizację zadania publicznego otwiera się w nowej karcie organizacja realizująca zadanie publiczne na zlecenie stołecznego samorządu jest zobowiązana do: wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995, podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych; podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu; rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych; zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi; zakazu wypuszczania chińskich lampionów; zakazu używania sztucznych ogni i petard.
Co to jest norma EN 13432?
Norma EN 13432 służy do certyfikowania opakowań biodegradowalnych. Określa kryteria, na podstawie których można uznać, że dane opakowanie jest zdolne do recyklingu organicznego, czyli ekologiczne i biodegradowalne. Identyczne wymagania zawiera późniejsza norma EN 14995, która obowiązuje ogólnie dla produktów z biotworzyw. Obie normy zostały wprowadzone w krajach europejskich.

Źródło: inf. własna warszawa.ngo.pl

Ponad 200 dotacji na działalność organizacji społecznych w Polsce!

Dzięki dotacjom (w wysokości od 5 do 87,5 tys. euro) w kilkuset miejscowościach w całej Polsce przez najbliższe dwa lata prowadzone będą projekty dotyczące m.in. edukacji prawnej i ekologicznej, rozmów ponad podziałami, aktywizacji seniorów, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, upodmiotowiania osób z niepełnosprawnościami, integracji migrantów i uchodźców, samorzecznictwa, wolontariatu. W ramach projektów odbywać się będą warsztaty i szkolenia, zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach, kampanie społeczne uwrażliwiające na problemy ważne dla środowisk lokalnych, grup społecznych, mieszkańców Polski, Europy i świata. Podejmowane będą inicjatywy na rzecz zmiany prawa i polityk publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
Większość prowadzonych działań (101 projektów) adresowana jest do społeczności lokalnych. Projekty o zasięgu ogólnopolskim realizować będzie 69 organizacji, a działania o zasięgu regionalnym 47. Część projektów realizowana będzie we współpracy z partnerami publicznymi: m.in. z urzędami miast i gmin, szkołami, bibliotekami, instytucjami kultury a także z innymi organizacjami społecznymi. 20 projektów będzie prowadzonych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
To już ostatni z czterech konkursów w programie. W trzech poprzednich przeprowadzonych w 2020 i 2021 r. dotacje na 15,3 mln euro otrzymało 261 organizacji. Organizacje, którym nie udało się otrzymać wsparcia w naszym programie, zachęcamy do startu w konkursach prowadzonych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Podobne programy prowadzone są z Funduszy EOG w 15 krajach unijnych.
Więcej o konkursie na stronie Programu: https://aktywniobywatele.org.pl/wyniki-II-konkursu-dotacyjnego-na-projekty-tematyczne/otwiera się w nowej karcie

Źródło: Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy