Ogłoszenie o konkursie w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów:

 1. Priorytet I Usługi reintegracyjne
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet II Ścieżki reintegracji
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych
 • podmioty prowadzące PZS,
 1. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży
 • podmioty prowadzące PZS,
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,
 1. Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS
 • podmioty prowadzące PZS
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie Programu Od wykluczenia do aktywizacji Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022.

1) Rodzaj zadania

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu działań obejmuje sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 UDDPiW tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

Priorytet I Usługi reintegracyjne.

Priorytet II Ścieżki reintegracji.

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Składane oferty mają realizować cel główny programu, jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na rok 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: Minister), na realizację Konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” przeznaczył łącznie kwotę 3 000 000 złotych (słownie: trzy miliony złotych), z czego na realizację projektów w ramach:

 1. Priorytetu I – 1 050 000 zł
 2. Priorytetu II – 1 050 000 zł
 3. Priorytetu III – 350 000 zł
 4. Priorytetu IV – 450 000 zł
 5. Priorytetu V – 100 000 zł

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz