Nabór wniosków o dofinansowanie – Usługi Społeczne

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 26 października 2018 r. i zakończy się 5 listopada 2018 r. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Między innymi na wsparcie rozwoju usług opiekuńczych, wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach, wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego.

Szczegóły w linku (link)

 

GORZOWSKI ARCHIPELAG ROZWOJU. FORUM

Zapraszamy na forum “Gorzowski Archipelag Rozwoju”, którego tematem przewodnim będzie Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego współtworzony z gminami Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok.

21 września 2018, Filharmonia Gorzowska

Tematem przewodnim gorzowskiego  forum będzie droga do społecznej zmiany i rozwoju poprzez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag), natomiast dyskusja będzie o potencjale, kierunkach rozwoju oraz możliwościach integracyjnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF GW).

Zgłoś udział  w forum (link)

Udział w forum jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Ruszyła 3. Edycja Konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego

12 września 2018r. rusza 3 edycja konkursu “Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

Konkurs jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego. Laureatem konkursu może zostać podmiot, który dostarcza wysokiej jakości produktów i/lub usług, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych na terenie województwa lubuskiego.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegóły w linku

 

 

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego – Spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Szczególnie zachęcamy do udziału osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz realizujące projekty finansowane ze środków europejskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować poprzez formularz elektroniczny (link)

 

Pomoc publiczna i dochodowości w projektach UE 2014-2020 – Szkolenie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia dotyczące „Pomocy publicznej i dochodowości w projektach UE 2014-2020”

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? Szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane i udział w szkoleniu pozwala lepiej realizować projekty ze środków z UE w perspektywie 2014-2020. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Zgłoś udział w szkoleniu (link)

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 (68) 45 65 119

Lubuskie Forum 2018 – Europejskich Regionach Gospodarki Społecznej

Zapraszamy do udziału w Lubuskim Forum  Europejskie Regiony Gospodarki Społecznej!

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

W szczególności przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wspierających sektor ekonomii społecznej, administracji rządowej, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli nauki, a także biznesu.

II edycja programu “Dzwonek na Obiad”

Ruszyła piąta edycja programu „Dzwonek na obiad”.Organizatorem programu jest Fundacja „Być Bardziej”. Nabór wniosków w programie trwa do 5 października. Rodzice uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolnych obiadów. Decyzja o przyznaniu stypendium: informacja zwrotna ze strony Fundacji Być Bardziej o decyzji w sprawie przyznania stypendium obiadowego zostanie przekazana w formie e-maila na adres wskazany we wniosku w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku tradycyjną pocztą.

Program Erasmus+ Młodzież – Mobilność edukacyjna

Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-20201. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji priorytetów programu strategicznego UE na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego. O granty mogą się ubiegać: organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia i fundacje, instytucje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 5 pkt 3 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu. Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadsyłać w terminie do 12 września 2018. Wybór członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

“Moja Mała Ojczyzna” II edycja konkursu

 

Chcesz zmienić swoje otoczenie? Budować dobro wspólne w środowisku lokalnym ? Weź udział w II edycji konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna ! Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku, nabór trwa tylko do 16.09.2018 r. Dofinansowanych zostanie aż 40 projektów ! Zapraszamy do współpracy: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego. Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności . Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij