Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS rusza w całym kraju

 • Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju.
 • Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
 • Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

Nowa usługa, dzięki której nasz klient zarezerwuje spotkanie w urzędzie skarbowym, zaczyna działać w całym kraju. Dzięki usłudze i nowemu modelowi obsługi w urzędach skarbowych zapewnimy naszym klientom nie tylko większy komfort załatwiania spraw, ale też podniesiemy bezpieczeństwo wszystkich: podatników i naszych pracowników 

– mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Oczywiście przypominam, że wiele spraw można załatwiać online, zwłaszcza że możliwości w tym zakresie są naprawdę szerokie. Jeśli jednak jest konieczna wizyta w urzędzie, umawiajmy się na nią z wyprzedzeniem, korzystając z nowej usługi lub telefonicznie Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zadania publicznego pn.

„Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

 1. Cel i rodzaj zadania

Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar/domniemanych ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć (ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców, którzy otrzymali zaświadczenie, o którym mowa w art. 170 ustawy o cudzoziemcach oraz cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy o cudzoziemcach lub ubiegają się o wydanie takiego zezwolenia) oraz osobom zagrożonym procederem. Czytaj dalej

Rozpoczął się nabór do Programów Ministra na 2021 rok


Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór do Programów Ministra w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. Wnioski można składać do 30 listopada.

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze. Większość ułatwień dla wnioskodawców i beneficjentów związanych z realizacją zadań w okresie pandemii zostało utrzymane także w ramach ogłoszonego naboru.

W naborze na 2021 rok utrzymano ułatwienia dla wnioskodawców i beneficjentów związane z realizacją zadań w okresie pandemii:

 • ograniczenie wymagań odnośnie wkładu własnego wnioskodawców,
 • utrzymanie większej elastyczności w określaniu kosztów kwalifikowanych,
 • rozszerzenie części programów o możliwość realizacji działań i samodzielnych zadań on-line,
 • możliwość wprowadzenia przez Ministra uproszczonych procedur dotyczących realizacji zadań jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie to uzasadniać.

Ponadto zakres realizowany dotychczas w programie Teatr i taniec począwszy od roku 2021 będzie realizowany w ramach dwóch osobnych programów tzn. –  programu Teatr i programu Taniec. Czytaj dalej

Bądźmy tolerancyjni


Ten dzień jest szczególnie ważny w regionie lubuskim – najbardziej otwartym i tolerancyjnym w Polsce. – Województwo lubuskie to jasny punkt na równościowej mapie Polski. Z badań wynika, że mieszkańcy Lubuskiego mają najmniej uprzedzeń i najwięcej akceptacji wobec wszystkich dyskryminowanych grup, o które pytano w badaniu – wobec mniejszości narodowych, religijnych, seksualnych, osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie. Województwo lubuskie, to miejsce, gdzie wielu ludzi może nauczyć się tolerancji – mówiła podczas pobytu w regionie w 2012 roku Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, ówczesna pełnomocniczka rządu ds. Równego Traktowania.

Informacje zaczerpnięte ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego kliknij TUTAJ

Infolinia dla seniorów od poniedziałku


W środę (18 listopada) rusza program pomocy dla gorzowskich seniorów. Zgłoszenia do udziału w programie pracownicy UM będą zbierać od najbliższego poniedziałku (16 listopada) pod numerem specjalnej infolinii 695 308 375.

Wsparciem objęte będą osoby, które ukończyły 70 rok życia i potrzebują pomocy przy realizacji codziennych spraw lub potrzebują zjeść ciepły posiłek. Pomoc będzie świadczona bezpłatnie. Uczestnik programu „Wspieraj seniora” poniesie koszty zakupów czy też spraw urzędowych, które pomoże załatwić wolontariusz. Natomiast koszt posiłku dla seniorów zostanie sfinansowany częściowo z rządowego programu i przy wsparciu gorzowskich spółek miejskich. Senior będzie musiał jedynie wybrać gorzowską restaurację i posiłek, jaki będzie chciał zjeść. Od poniedziałku 16 listopada można dzwonić na specjalny numer infolinii miejskiej od godziny 8.00 do 18.00. Numer to: 695 308 375. Do tego czasu, czyli przez nadchodzący weekend, można korzystać z numeru infolinii rządowej 22 505 11 11. Tam również seniorzy otrzymają informacje o możliwej pomocy.

Informacje zaczerpnięte ze strony Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. kliknij TUTAJ

Nabór do komisji konkursowej

Ogłoszenie Nr 118/II/2020Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiegoz dnia 12 listopada 2020 r. Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1057) ogłaszam nabór kandydatów do udziału w komisjach konkursowych, opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. §1. Zapraszam wszystkie zainteresowanie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania kandydatów do udziału w komisjach konkursowych, opiniujących składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, organizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz innych ustaw w zakresie:

 1. zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania uzależnieniom;
 2. pomocy społecznej;
 3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ratownictwa i ochrony ludności;
 9. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11.  działalności na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

§ 2. Kandydatów należy zgłaszać w terminie do 11 grudnia 2020 roku, wypełniając formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Wesprzyj seniorów online! Dołącz do projektu E-wolontariusz


Rozszerzamy obszar i zakres działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Od dziś zostając Cyfrowym Wolontariuszem Korpusu można nieść pomoc seniorom, także daleko poza jego miejscem zamieszkania. E-wolontariusze wprowadzą osoby starsze do cyfrowego świata, tak by mogły, w tym trudnym czasie, sami nauczyć się załatwiać potrzebne im sprawy w bezpieczny sposób – przez internet – informuje minister Marlena Maląg.

Ponad dwa tygodnie temu ruszył Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W jego ramach uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu (22) 505 11 11, osoby starsze mogą  poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Solidarność w czasie pandemii

Zadanie realizowane jest przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Ci ostatni zajmują ważne miejsce w założeniach Korpusu. To wolontariusze dostarczają zakupy seniorom, ale też pomagają w obowiązkach domowych. Do Korpusu zapisało się już 10 tys. wolontariuszy, a blisko 11 tys. seniorów zgłosiło zapotrzebowanie na wsparcie. – Dziś to już ok. 140 organizacji młodzieżowych i środowisk obywatelskich pomaga seniorom – mówi Piotr Mazurek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej.  

– Wyjątkowa inicjatywa, jaką jest Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, to najlepszy dowód na to, że Polacy są wrażliwi na drugiego człowieka, są solidarni w sytuacjach kryzysowych – zaznacza minister Marlena Maląg.

Cyfrowy wolontariusz

Pomagać można nie tylko w codziennych czynnościach, ale także w adaptacji do cyfrowego świata. Program poszerzył się właśnie o możliwość zgłoszenia chęci pomocy w kwestiach podnoszenia kompetencji cyfrowych u seniora. Każdy z nas może poprzez akcję „Wspieraj Seniora” pomagać osobom starszym w korzystaniu z narzędzi do komunikowania się na odległość czy załatwianiu spraw urzędowych przez internet.  Czytaj dalej

Brexit: nowy poradnik dla przedsiębiorców


„Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorców” to publikacja resortu rozwoju, pracy i technologii, która pomoże polskim przedsiębiorcom przygotować swoje firmy do nowych realiów prowadzenia biznesu z Wielką Brytanią. Kompendium wiedzy powstało w związku ze zbliżającym się końcem okresu przejściowego w stosunkach UE z Wielką Brytanią. Przedsiębiorcy znajdą tam porady, przykłady zmian oraz studia przypadków z różnych branż.

31 grudnia 2020 r. upłynie okres przejściowy, w którym Wielka Brytania, pomimo formalnego wyjścia z UE 1 lutego 2020 r., nadal traktowana była jako państwo członkowskie z zachowaniem praw i obowiązków państwa członkowskiego. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania znajdzie się poza jednolitym rynkiem i unią celną UE bez względu na to czy obecne negocjacje dotyczące przyszłych relacji zakończą się sukcesem czy nie. Od tego też dnia Wielka Brytania przestanie być związana unijnym prawem. Zmieni to otoczenie prawne relacji biznesowych polskich firm z brytyjskich rynkiem.

Poradnik dla przedsiębiorców ma za zadanie pomóc polskim przedsiębiorcom w przygotowaniach do nowej sytuacji i ułatwić zidentyfikowanie utrudnień i ryzyk, z którymi biznes będzie musiał się zmierzyć od 2021 roku w handlu z Wielką Brytanią. Każda firma, niezależnie od wielkości, która prowadzi wymianę handlową z Wielką Brytanią będzie podlegać nowym procedurom celnym i nowym wymogom regulacyjnym i administracyjnym.

Dlatego nowa publikacja MRPiT została skonstruowana w formule wariantowej – tam gdzie to możliwe, omawiane zagadnienia jak np. podatki, cła, usługi cyfrowe zostały opisane w alternatywnych scenariuszach: umowy, jej braku lub skutków niezależnych od umowy lub jej braku. Poradnik zawiera aktywne linki do stron, na których znaleźć można dalsze informacje, dlatego stanowi także mapę do poszukiwania bardziej szczegółowych i stale aktualizowanych informacji. Czytaj dalej

Wsparcie dla gorzowskich seniorów

Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj seniora” 340 800 zł, a z miejskiej kasy dołoży na ten cel 85 200 zł – poinformował w czwartek prezydent Jacek Wójcicki.Program zacznie funkcjonować od najbliższej środy (18 listopada). Wsparcie dla gorzowian, którzy ukończyli 70 lat, będzie polegać na zrobieniu im zakupów, w szczególności artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków, a także pomoc w wyniesieniu śmieci, wyprowadzeniu psa czy załatwieniu spraw urzędowych – wyjaśniła wiceprezydent Małgorzata Domagała.

By skorzystać z programu i otrzymać wsparcie, gorzowscy seniorzy będą musieli zadzwonić pod numer ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Urzędu Miasta, dzwoniąc pod numer 695 308 375. Zgłoszenia seniorów odbierane będą pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), od godziny 8.00 do 18.00. Zgłoszenia, które wpływają przez infolinię w weekendy, rozpatrywane będą od poniedziałku. Za zakupy płatności dokonuje senior z własnych środków, po uprzednim przekazaniu odpowiedniej kwoty wolontariuszowi, który zrobi zakupy. Z programu nie mogą skorzystać osoby posiadające decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Wspieramy gorzowską gastronomię Seniorzy, którzy zgłoszą taką potrzebę, zostaną również objęci wsparciem, polegającym na nieodpłatnym dostarczeniu ciepłego posiłku. Koszt takiego posiłku dla jednej osoby to ok. 7 zł, senior nic nie płaci – zrobią to miejskie spółki. Do tej części programu zapraszamy przedstawicieli gorzowskiej branży gastronomicznej. Swoje oferty na realizację usługi przygotowania i dowozu ciepłego posiłku seniorom mogą zgłaszać do najbliższego poniedziałku (16 listopada) do godz. 13.00 na adres e-mail: wss@um.gorzow.pl.

Informacje zaczerpnięte ze strony Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. kliknij TUTAJ