Konferencja Polka XXI

Najważniejsza zmiana zaszła w kierunku myślenia o polityce społecznej: środki finansowe skierowane do rodzin nie są kosztem, ale inwestycją w przyszłość – tak minister Marlena Maląg określiła politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Dla 7 milionów dzieci każdego miesiąca

Podkreśliła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera rodziny od samego początku.

Każdego miesiąca 7 milionów dzieci otrzymuje świadczenie z programu Rodzina 500+, a do rodzin trafiła już niewyobrażalna kwota ponad 230 mld zł – mówiła minister.

Podkreśliła też, że zmiana sytuacji demograficznej, opisana w Strategii, to działania systemowe i kompleksowe, tworzące system naczyń połączonych, na który składają się rząd, samorządy, pracodawcy oraz organizacje pozarządowe.

Pracujące kobiety

Odnosząc się do sytuacji kobiet na rynku pracy, minister Maląg przypomniała, że co trzecia firma w Polsce jest zakładana przez kobietę. Dodała, że przy reformie Kodeksu pracy wykorzystano doświadczenia z okresu pandemii.

Praca zdalna, która wtedy się sprawdziła, już za miesiąc wejdzie na stałe do systemu prawnego” – zauważyła minister. Dodała, że jest to jedno z wielu rozwiązań wspierających pracujące kobiety, zarówno gdy kontynuują zatrudnienie, jak i gdy chcą je przerwać, by urodzić dziecko oraz kiedy powracają na rynek pracy.

Minister Maląg przywołała wprowadzone do Kodeksu pracy elastyczne formy zatrudnienia, wydłużony do 9 tygodni i nieprzenaszalny urlop rodzicielski, wspieranie zmiany formy zatrudnienia na umowę na czas nieokreślony.

Planujemy dalsze wzmacnianie polityki prorodzinnej, obejmującej politykę mieszkaniową, ochronę zdrowia i zabezpieczenie kobiet w ciąży oraz powracających do pracy – deklarowała minister Marlena Maląg.

https://www.gov.pl/web/rodzina/konferencja-polka-xxi

Wsparcie konsekwentne i systemowe

Konsekwentnie i systemowo realizujemy wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, znacząco zwiększając środki finansowe. W tym roku będzie to 40 mld zł, wobec zaledwie 15,5 mld zł skierowanych na te cele w 2015 roku – mówiła minister Marlena Maląg podczas briefingu prasowego. Udział w nim wzięli także sekretarz stanu Stanisław Szwed i Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Briefing prasowy - min. M. Maląg, wicemin. S. Szwed, wicemin. P. Wdówik

Rząd Prawa i Sprawiedliwości działa kompleksowo na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – mówiła minister Marlena Maląg, podsumowując działania rządu.

Fundusz Solidarnościowy

Wraz z powstaniem Funduszu Solidarnościowego osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogą korzystać z programów resortowych w zakresie asystencji i opieki wytchnieniowej oraz z pobytu w centrach opiekuńczo-mieszkalnych. Na programy te przeznaczy się w roku 2023 kwotę 1 mld zł.  Ponadto z Funduszu Solidarnościowego finansowane jest świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także renta socjalna.

Świadczenia finansowe

W 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością wyniosło 1200 zł. Dziś to 2458 zł. To wzrost ponad dwukrotny.

Z kolei renta socjalna została zrównana z minimalną emeryturą, jest waloryzowana i wynosi 1 588,44 zł. Pod koniec rządów PO-PSL nie sięgała ona nawet połowy tej kwoty – wynosiła zaledwie 739,58 zł. Osoby pobierające rentę socjalną mają dodatkowo prawo do trzynastego i czternastego świadczenia. Mogą one również korzystać z wprowadzonego przez nasz rząd, zupełnie nowego świadczenia w wysokości do 500 zł miesięcznie. Obecnie uprawnionych do świadczenia dla osób z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji jest już 767,5 tys. osób. Na ten cel wypłaciliśmy 7,5 mld zł.

Pracujemy nad nowymi, systemowymi rozwiązaniami, ponieważ godność osób z niepełnosprawnościami jest dla nas szczególnie ważna – mówiła minister Maląg.

Bez pułapki rentowej

Sekretarz stanu Stanisław Szwed przypomniał, że została również zlikwidowana tzw. pułapka rentowa. To była odpowiedź na apel środowisk osób z niepełnosprawnościami. Pułapka rentowa polegała na tym, że według wcześniejszych przepisów, jeżeli dana osoba otrzymywała dochody do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to była pozbawiona renty socjalnej.

Wiceminister Szwed podkreślił, że renta socjalna dotyczy osób, które są całkowicie niezdolne do pracy, a ta niezdolność powstała przed ukończeniem 18. roku życia, a jeżeli taka osoba się uczy – przed 25. rokiem życia.

W 2015 r. na rentę socjalną zostało wydanych 2 mld 400 milionów zł. Dzisiaj wydajemy 5 mld 400 mln zł, czyli o trzy miliardy więcej niż w 2015 r. – poinformował wiceminister.

We współpracy ze środowiskiem

Nie było do tej pory rządu, który by tak szeroko włączał organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami w prace na rzecz przygotowania nowych rozwiązań. Dialog jest naszą najmocniejszą stroną – deklarował Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dodał, że w funkcjonującej przy Biurze Pełnomocnika Radzie Konsultacyjnej jest największa – jak dotąd – liczba osób z niepełnosprawnościami.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-konsekwentne-i-systemowe

Prawie miliard złotych na „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Minister Marlena Maląg podpisała porozumienie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące zasilenia ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), Rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Rządowy_Program_„Pierwszy_biznes_–_Wsparcie_w_starcie”

Dzięki połączeniu środków z Funduszu Pracy ze środkami Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego łączna pula środków na Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” wzrośnie do kwoty 936 mln zł. Zawarte dziś porozumienia dotyczą uruchomienia pierwszego z planowanych w programie FERS instrumentów finansowych, dotyczących pożyczek na samozatrudnienie.

Program kierujemy głównie do grup, które mogą wykazać się większą aktywnością na rynku pracy – do osób młodych, studentów, kończących naukę, kobiet, opiekunów osób z niepełnosprawnościami – mówiła minister Marlena Maląg.

Korzystne pożyczki

Program zakłada znaczne zwiększenie zasięgu, bowiem wsparciem zostanie objęta szersza grupa docelowa niż dotychczas.

O pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się równieżosoby pracujące, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich 3 miesięcy nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Pożyczki udzielane są na korzystnych warunkach, do wysokości nawet 134 tys. zł
bez wymaganego wkładu własnego z niskim oprocentowaniem i 7-letnim okresem spłaty, z możliwością częściowego umorzenia nawet do kwoty 40 tys. zł dla osób bezrobotnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Minister Maląg, potwierdzając bardzo dobrą sytuację na naszym rynku pracy, przejawiającą się niską stopą bezrobocia rejestrowanego, wynoszącą w lutym zaledwie 5,5 proc, zwróciła uwagę, że jednym z głównych odbiorców działań aktywizacyjnych powinny być osoby młode, wchodzące na rynek pracy.

Dla 7 tys. osób

Chcemy dotrzeć ze wsparciem do tych, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, mają dobry pomysł, ale brakuje im źródeł finansowania” – mówił Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak dodał „Wsparcie umożliwi ubieganie się o pożyczki na samozatrudnienie także osób pracujących o niższych dochodach, które do tej pory nie mogły skorzystać z tej formy pomocy. Co więcej, osoby bezrobotne korzystające z pożyczki w ramach projektu FERS będą mogły ubiegać się o jej częściowe umorzenie. Liczymy, że pierwsze pożyczki zostaną udzielone jeszcze w tym półroczu. Szacujemy, że z dofinansowania skorzysta blisko 7 tys. osób.”

Minister Puda wyraził nadzieję, że współpraca z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej będzie nadal się rozwijać.  Celami Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 są m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi oraz rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej.

Podpisaliśmy porozumienie, dzięki któremu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego + wesprą i zwiększą budżetu Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie, który od lat jest realizowany z powodzeniem. Przeznaczymy na ten cel 674 mln zł. Jest to pierwszy z czterech instrumentów finansowych zaplanowanych w programie FERS na lata 2021-2027 – podkreślił minister Puda.

Ważne elementy

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju – powiedział Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu BGK.

Podkreślił, że oba te elementy muszą współistnieć równorzędnie, gdyż nie da się osiągnąć jednego bez drugiego.

Dodał, że cenne są inicjatywy wsparcia, skierowane do osób fizycznych, mniejszych podmiotów gospodarczych, podmiotów ekonomii społecznej lub służące kształceniu ustawicznemu

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawie-miliard-zlotych-na-pierwszy-biznes—wsparcie-w-starcie

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich realizowanych na obszarze Rodzinnych Ogródków Działkowych

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/680/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich realizowanych na obszarze Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 400.000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 20 000 zł.

Termin składania ofert do 31 marca 2023 r.

Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl;
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy al. Zjednoczenia 104A w Zielonej Górze lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub na skrzynkę podawczą ePUAP.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

O terminie złożenia oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego, w przypadku firmy kurierskiej data dostarczenia przesyłki, w przypadku oferty złożonej osobiście data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

https://bip.lubuskie.pl/899/4774/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_w_2023_roku_realizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_ramach_dzialania_na_rzecz_rozwoju_2C_w_tym_rozwoju_obszarow_wiejskich_realizowanych_na_obszarze_Rodzinnych_Ogrodkow_Dzialkowych/

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2023 roku Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Lubuskiego

na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2023 roku Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

I. Cele konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego szczegółowo określonych w „Programie Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”.

II. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Zgodnie z Programem Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, planowane jest wsparcie zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w obszarze promocji województwa.

Zadanie: działania promocyjne wpływające na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, obejmujące w szczególności:

– organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez o zasięgu co najmniej regionalnym, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki;

– promocję produktu regionalnego i tradycyjnego;

– działania zwiększające atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny –   wdrażanie Strategii Marki „Lubuskie warte zachodu”;

– opracowywanie i wydawanie publikacji promocyjnych i ulotek promocyjnych;

–  produkcję filmów promujących walory województwa lubuskiego;

– organizację eventów i imprez o znaczeniu medialnym.

Wysokość przeznaczonych środków na realizację zadań w tym zakresie –
250.000 zł. Maksymalna kwota przyznana na wsparcie jednego zadania publicznego  – 50.000 zł.  

Oferty należy składać do dnia 7 marca 2023 r.

https://bip.lubuskie.pl/899/4747/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_formie_wsparcia_w_2023_roku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_promocji_wojewodztwa_2C_w_zakresie_kultury_2C_sztuki_2C_ochrony_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego/

Praktykuj w kulturze edycja wiosenna – nabór dla praktykantów

Wystartowała nowa edycja programu Praktykuj w kulturze! Jeśli studiujesz kierunek artystyczny, humanistyczny lub społeczny, a przy tym interesujesz się sztuką, kulturą i chcesz zmierzyć się z nowymi projektami, to program Praktykuj w kulturze pomoże Ci osiągnąć postawione cele. 

 Praktykuj w kulturze edycja wiosenna - nabór dla praktykantów

Zacznij od ciekawych praktyk, dzięki którym dowiesz się: 

– jak działa sektor kultury w Polsce, 

– jakie są kulisy codziennego funkcjonowania instytucji kultury, 

– kto, z kim i gdzie – czyli jak projektować działania w branży. 

Co będzie Twoim zadaniem? 

– pomoc w bieżącej realizacji działań instytucji kultury, 

– praca projektowa, 

– pogłębianie swoich umiejętności w zakresie komunikacji, organizacji i promocji, 

– animacja kulturowa, 

– kontakt z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych instytucji kultury w Polsce, 

a co najważniejsze – rozwój osobisty i zawodowy. 

Dlaczego warto? 

Praktykuj w kulturze to ważny krok w świadomym budowaniu ścieżki zawodowej. Po zakończonych praktykach otrzymasz dwa dokumenty: list rekomendujący od instytucji, w której odbędziesz praktyki oraz zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury za udział w projekcie. Ponadto dla praktykantów i praktykantek, którzy ukończyli praktyki i zostały dopełnione wszystkie formalności przygotowujemy webinarium oraz trzydniowe szkolenie, które ułatwią Wam dalsze decyzje na rynku pracy. Będzie to również okazja do spotkania się z innymi uczestnikami i uczestniczkami projektu oraz z pracownikami i pracowniczkami Narodowego Centrum Kultury. 

Jak aplikować? 

Praktykanci i praktykantki mogą się zgłaszać poprzez portal Pracuj w kulturze w zakładce Praktykuj w kulturze – „Szukaj praktyk”, używając przycisku APLIKUJ pod interesującą ich ofertą. 

Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki. Każdy praktykant, praktykantka może wybrać maksymalnie trzy interesujące go, ją oferty. Może się to wiązać z koniecznością odbycia trzech rozmów kwalifikacyjnych. W trakcie danej edycji można odbyć wyłącznie jedne praktyki. 
 

Instytucje kultury czekają na Wasze zgłoszenia do 27.02.2023. 
 
Realizacja praktyk odbędzie się w okresie od 28.02.2023 do 30.06.2023. 

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce Praktykuj w kulturze oraz na stronie NCKU

https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/praktykuj-w-kulturze/aktualnosci/nabor-dla-praktykantow-praktykuj-w-kulturze-edycja-wiosenna-2023-

Międzynarodowy Konkurs „Kopernik – Konstelacje”

19 lutego celebrujemy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, jednego z  najwybitniejszych przedstawicieli epoki renesansu, światowej sławy astronoma i twórcy teorii heliocentrycznej.

Z tej okazji Narodowe Centrum Kultury organizuje międzynarodowy konkurs na zewnętrzną instalację przestrzenną i zaprasza do udziału wszystkich odważnych, nieszablonowych i twórczych projektantów. 

Międzynarodowy Konkurs "Kopernik – Konstelacje"

Konkurs skierowany jest do projektantów oraz grup projektowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Ma na celu przybliżenie postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika.  

Chcemy zachęcić współczesnych twórców i projektantów do czerpania inspiracji z historii oraz tradycji polskiej kultury i nauki, a także do poszukiwania kreatywnych rozwiązań w obszarze projektowania wystawienniczego, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych instalacji przestrzennych, adresowanych do szerokiego grona odbiorców.  Wierzymy, że udział w konkursie zainspiruje uczestników do poszukiwania praktycznych i uniwersalnych rozwiązań konstrukcyjnych przy zachowaniu wysokiej dbałości o formę i czytelność prezentowanych treści.  

Zwycięskie instalacje wzbogacą przestrzeń publiczną o materiały edukacyjne, zaprezentowane  
w nowoczesnej, atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy formie.    

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie w załącznikach do pobrania: regulamin, wkład merytoryczny, formularz zgłoszeniowy, wzór umowy. 

Czas trwania: 17.02 – 14.05. 2023 r. 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury 

Opieka merytoryczna: dr Michał Targowski, Centrum Badań Kopernikańskich Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Kontakt oraz przesyłanie zgłoszeń pod adresem: kopernik@nck.pl

1,5% z PIT-OP. Informacja dla emerytów i rencistów

Od kilku lat działa ułatwienie, tzw. PIT-OP, dzięki któremu emeryci i renciści mogą w prosty sposób wskazać organizację pożytku publicznego, bez konieczności dokonywania skomplikowanych wyliczeń i składania „prawdziwej” deklaracji. Zobacz, dla kogo jest PIT-OP, pobierz formularz i przekaż w 2023 roku 1,5%!

Od 2023 roku mamy 1,5%!

W 2023 r. podatnicy przekazują 1,5% zamiast 1%. Ta zmiana związana jest z podatkową rewolucją, która miała miejsce na początku 2022 r. Jednak mimo większej kwoty „procenta” organizacje obawiają się, że nie uda im się zebrać tyle, co w ubiegłych latach i sukces alokacji wyhamuje. Dlatego tym bardziej ważna jest wasza pamięć i aktywność! Wspierajcie OPP i nie zapominajcie o 1,5%.

Dzięki PIT-OP emeryci i renciści (osoby rozliczane przez organy rentowe) mogą w prosty sposób przekazywać 1,5%. Nie muszą wyliczać, jaką kwotę stanowi ich 1,5%. Wystarczy, że w PIT-OP wskażą organizację pożytku – podadzą jej KRS. Rubryki dotyczące przekazania 1,5% wyglądają w PIT-OP podobnie jak rubryki procentowe innych PIT-ów umożliwiających dokonanie alokacji. PIT-OP można wysłać w formie elektronicznej, ale prawdopodobnie dla większości uprawnionych najprościej będzie go wypełnić ręcznie i wysłać tradycyjnie – pocztą.

PIT-OP pojawił się w marcu 2017 r. i można było z niego korzystać przy rozliczaniu podatków (i przekazywaniu 1%) za 2016 r. Pomimo zmian w sposobie komunikowania się z urzędem skarbowym i stopniowego przechodzenia na rozliczenia przez internet (usługa Twój e-PIT), PIT-OP może być wykorzystywany przez emerytów i rencistów tak samo jak w latach ubiegłych – analogowo.

Do momentu pojawienia się PIT-OP korzystanie przez emerytów i rencistów z możliwości przekazywania 1% postrzegane było jako trudne, ponieważ wymagało od nich samodzielnego rozliczania się z urzędem skarbowym (wypełniania „całego” PIT-a). Specjalny formularz, który służy wyłącznie do wskazywania organizacji pożytku miał maksymalnie ułatwić tej grupie przekazywanie jednego procenta – od 2023 roku 1,5%.

https://publicystyka.ngo.pl/1-5-z-pit-op-informacja-dla-emerytow-i-rencistow

1% zamienia się w 1,5%! Zobacz, jak prof. Jan Miodek odmienia 1,5% i nieodmiennie wspiera OPP!

1,5% – to ważne!

Ponad 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego uprawnionych jest do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok. Wcześniej przekazywaliśmy 1% i to ta sama akcja, tylko w nowym wymiarze.

Pamiętaj, że przekazując 1,5% podatku jednej z OPP nie tracisz nawet złotówki. Wspierasz organizacje bliskie Twojemu sercu i przekonaniom kwotą, która musiałaby zostać przekazana na rzecz Skarbu Państwa.

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” przygotowało kampanię społeczną z udziałem profesora Jana Miodka. Profesor Jan Miodek zachęca do wspierania organizacji pożytku publicznego.

Patronat medialny: ngo.pl

Partnerzy społeczni: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pobierz materiały!

Link do serwisu: https://poltoraprocent.org

Materiały do pobrania dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Treść licencji dostępna jest na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl nowej karcie

W przypadku chęci użycia materiału w mediach o zasięgu ogólnopolskim, prosimy o wcześniejszy kontakt pod adresem: kontakt@calanaprzod.org.

Źródło: Stowarzyszenie „Cała Naprzód”

https://publicystyka.ngo.pl/1-zamienia-sie-w-1-5-zobacz-jak-prof-jan-miodek-odmienia-1-5-i-nieodmiennie-wspiera-opp