Konkurs CSR MASTERS działaj z HENKELEM

W HENKLU CHCEMY TWORZYĆ WARTOŚĆ – ZARÓWNO DLA KLIENTÓW I KONSUMENTÓW, JAK I SPOŁECZENOŚCI, W KTÓRYCH DZIAŁAMY.ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ORAZ SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĄ DLA NAS NIEZWYKLE WAŻNE. W 3. EDYCJI KONKURSU „CSR MASTERS – DZIAŁAJ Z HENKLEM!” CHCEMY WSPIERAĆ STUDENTÓW, KTÓRZY MARZĄ O ZREALIZOWANIU PROJEKTU Z OBSZARU CSR DLA SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI.

Działania prospołeczne, edukacyjne i kulturalne, a może inicjatywy związane ze zdrowiem, ekologią i dbaniem o środowisko? W konkursie możecie zgłosić projekt, który w realny sposób przyczyni się do wsparcia bliskich Wam społeczności. Poniżej znajdziecie przykładowe działania w danych obszarach tematycznych. Pamiętajcie jednak, że są to tylko propozycje, a nie wytyczne, których należy się ściśle trzymać – wszystko zależy od Was i Waszej kreatywności!

Lubicie nieść pomoc innym? Wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury jest dla Was ważne? A może chcielibyście zorganizować akcję edukacyjną w wybranym obszarze tematycznym? Jeżeli tak, Wasz projekt może dotyczyć takich zagadnień jak:

  • pomoc dla domów dziecka
  • inicjatywy społeczno-kulturalne aktywizujące starsze osoby
  • warsztaty edukacyjne w szkołach
  • remont sali zabaw w wybranej placówce
  • zajęcia artystyczne

A jeśli nie jest Wam obojętna ochrona środowiska lub chcecie podjąć działania zorientowane na niesienie pomocy w obszarze zdrowia, możecie zrealizować projekt związany z takimi tematami jak: Czytaj dalej

Konkurs na edukacyjne Turnusy Uśmiechu

Edukacyjne Turnusy Uśmiechu to połącznie aktywnego wypoczynku z nauką szkolną. Ich program jest dostowany do indywidualnych potrzeb uczniów i realizowany przez kadrę nauczycielską danej grupy. 

Masz pomysł na organizację turnusu edukacyjnego? Zgłoś go i weź udział w konkursie, w którym do wygrania jest 12-dniowy pobyt 50 osób w ośrodku naszej fundacji w Wiśle. 

Cel konkursu

Zgodnie z misją wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży, celem konkursu jest realizacja pomysłów na turnusy edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które: Czytaj dalej

Dobiegniewska Fundacja Rozwoju

Dobiegniewska Fundacja Rozwoju to kolejny Podmiot Ekonomii Społecznej, który przeszedł proces Inkubacji i Animacji w LOWES finalnie otrzymując dotację na stworzenie nowych miejsc pracy.

Fundacja ma swoją siedzibę w Dobiegniewie przy ul. Gorzowskiej 5. Działalność Fundacji to:

– utrzymywanie w czystości budynków użyteczności publicznej,

– utrzymanie porządku wokół obiektów, Czytaj dalej

Konkurs z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019

Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019.

Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata lub Europy oraz zawodów z cyklu pucharu świata w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski.

Na realizację zadania, Minister w 2019 r. przeznaczył kwotę ujętą w cz. 25 – Kultura fizyczna na rok 2019 w wysokości 5 400 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych, 00/100), w tym na realizację, w ramach przedmiotowego konkursu, Minister przeznaczył kwotę w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100). Czytaj dalej

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na zabezpieczenie wkładu własnego

OgłoszeniePrezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiegoz dnia 3.10.2019 r.Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na zabezpieczenie wkładu własnegoI. Przedmiot zgłaszanych projektów:W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do podniesienia jakości ratownictwa i ochrony ludności przebywającej nad wodą, złożone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność ochronną na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

NAZWA ZADANIAOPIS ZADANIA
Podniesienie jakości ratownictwa wodnego na terenie Gorzowa WielkopolskiegoW ramach zadania organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu ratownictwa wodnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu inwestycji.

II. Termin, miejsce i warunki składania wniosków1. Termin składania wniosków upływa w dniu 25.10.2019 r.2. Oferty należy złożyć poprzez generator do obsługi konkursów w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. witkac.pl do dnia 25.10.2019 r. do godziny 1430. Złożenie oferty za pomocą generatora nie zwalnia organizacji od złożenia oferty w formie papierowej.3. Podpisany egzemplarz oferty w formie papierowej należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 do dnia 28.10.2019 r.4. Do oferty należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
  • w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę.

5. Oferty w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą generatora witkac.pl.Oferty w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w kopertach opatrzonych wizytówką stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 28.10.2019 r.6. Druk oferty realizacji zadania będzie generowany przez generator witkac.pl, po złożeniu jej w formie elektronicznej. III.Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu Czytaj dalej

Konkurs grantowy w ramach projektu: “Liderzy konsultacji społecznych”

Konkurs grantowy w ramach projektu:“Liderzy konsultacji społecznych” (nr naboru POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18).
[Nabór wniosków ciągły do wyczerpania środków]
W ramach konkursu otrzymać można grant w wysokości do 50 tys. zł. Przyznany grant przeznaczony będzie na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późn.zm.).

 W projekcie nie jest wymagany wkład własny- 100% dofinansowania. Fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne  na każdym etapie projektu.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku

Szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski 1 października 2019 r. ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku. W przyszłorocznym budżecie Kancelarii Senatu zaplanowano na ten cel 110 500 000 zł.

Przyjmowanie ofert rozpocznie się 15 października 2019 r., a zakończy według następującego harmonogramu:

–      dla ofert z kierunku Media polonijne i Pomoc charytatywna i socjalna –31 października 2019 r., Czytaj dalej