Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Publikacje fachowe

Seria „Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej”. Publikacje wydane w ramach projektu ” Spółdzielnia nie jest przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 • Tom 1. „Jak to działa: Formalno-prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej tworzonej przez osoby prawne”, Zbigniew Prałat – plik do pobrania 
 • Tom 2. „Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego”, Karolina Cyran-Juraszek – plik do pobrania 
 • Tom 3. „Rachunkowość spółdzielni socjalnej”, Aneta Englot – plik do pobrania 
 • Tom 4. „Budowanie demokracji w spółdzielniach”, Michał Sobczyk – plik do pobrania , epub , mobi 
 • Tom 5. „Marketing wartości: w poszukiwaniu klientów spółdzielni socjalnej”, Szymon Surmacz – plik do pobrania , epub , mobi 
 • Tom 6. „Poradnik dla przyszłych spółdzielców”, Zbigniew Modrzewski – plik do pobrania , epub , mobi 
 • Tom 7. „Mądrość zespołu: narzędzia do uwalniania grupowego
  potencjału spółdzielni socjalnej”, Szymon Surmacz
   – plik do pobrania , epub , mobi 
 • Tom 8. „13 sposobów na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, Krzysztof Kamil Zieliński – plik do pobrania , epub , mobi 
 • Tom 9. „Jak przygotować spółdzielnię socjalną do lustracji?”, Praca zbiorowa pod red. Waldemara Żbika – plik do pobrania , epub , mobi  Praca wydana w ramach realizacji projektu pn. „Lustracja spółdzielcza – kompetencje i uczestnictwo. Wsparcie spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju związkowej sieci kompetencji” realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Nabór wniosków od 24.08.2020 do 31.08.2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich  oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych;

III. Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług; Czytaj dalej

“Dobry Start” – równe szanse dla 4,5 mln uczniów


Od lipca przyjmowane są wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla 4,5 mln uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodzice i opiekunowie złożyli już ponad milion wniosków online.

Wniosek o świadczenie z programu można składać przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, także po wakacjach, jednak nie później niż do 30 listopada. Od sierpnia wnioski można składać drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną gorąco zachęcamy jednak do korzystania głównie z drogi elektronicznej. Jest to nie tylko szybkie i wygodne, ale przede wszystkim podyktowane troską o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Wsparcie dla wszystkich uczniów Czytaj dalej

Wakacyjna zbiórka ratująca życie


W czwartek, 23 lipca, od 09:00 do 14:00 po raz kolejny z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak organizujemy epidemiczną akcję zbiórki krwi. Czerwony krwiobus stanie na parkingu przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze. – Krew to jedyny “lek”, którego nie da się wyprodukować w sposób sztuczny. Jedna jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom! Podziel się więc bezcennym darem – zachęca marszałek. Tym bardziej, że lubuskie szpitale apelują o wsparcie.

więcej informacji kliknij TUTAJ

PUP NABÓR WNIOSKÓW – POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informujemy,  że Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. rozpoczął  nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub  statutowej :

–   organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

     pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

     lub
–   podmiotu, o którym mowa mowa w art. 3 ust. 3ww. ustawy tj.:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła   Czytaj dalej

Darmowe pływanie na Słowiance


Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka przygotowało wakacyjną ofertę dla gorzowian; możliwość bezpłatnego korzystania z basenów dwa razy w tygodniu po dwie godziny.
 
– Zdecydowaliśmy z panem prezydentem Wójcickim, że środki z budżetu miasta, które mieliśmy na powszechną naukę pływania, a baseny były zamknięte z powodu pandemii 86 dni, przeznaczymy na darmowe pływanie dla gorzowian – poinformowała prezes Słowianki Joanna Kasprzak-Perka.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Wiele tarczy – jeden szczytny cel


Dzięki różnorodnemu wsparciu finansowemu podmioty ekonomii społecznej mogą stawić czoła gospodarczym skutkom koronawirusa i ratować miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pandemia koronawirusa wpłynęła  na funkcjonowanie wielu podmiotów ekonomii społecznej. Liczne obostrzenia w codziennym funkcjonowaniu oraz zamrożenie gospodarki spowodowały, że wiele podmiotów mogły mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej, wypłatą wynagrodzeń, czy świadczeniem tak ważnych i użytecznych usług społecznych.

Tymczasem podmioty ekonomii społecznej to organizacje, które nie są nastawione na zysk. Prowadzą działalność w celach społecznych. Należą do nich m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, czy warsztaty terapii zajęciowej.

Dzięki specustawie podmioty te mogą korzystać z instrumentów tarczy antykryzysowej, a to oznacza, że  mogą nadal prowadzić swoją działalność i chronić utworzone miejsca pracy, tym bardziej cenne, gdyż w wielu przypadkach są to miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących obecnie w najtrudniejszej sytuacji – takim jak osoby niepełnosprawne, bezrobotni oraz seniorzy. Czytaj dalej

AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów.

Możliwe są do wyboru dwa typy projektów. Pierwszy to projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, czyli bardzo podobne do Projektów Partnerskich Grundtviga, realizowanych z sukcesem w poprzednim programie. Natomiast drugi typ projektów to projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych.

Cele Akcji 2 w podziale na 2 typy projektów:

Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji. Czytaj dalej