Akcja. List w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Rozporządzeniu EFS+

Szanowni Państwo! Decydują się losy ekonomii społecznej w przyszłej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych rozpoczął akcję zbierania podpisów pod wnioskiem w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Europejskim Funduszu Społecznym Plus. Pismo skierowane zostanie do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego.

W Parlamencie Europejskim procedowany jest wniosek (link) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Projekt zawiera niepokojące z punktu widzenia polskiego sektora społecznego zapisy odnoszące się do gospodarki społecznej i przedsiębiorstwa społecznego.

Zachęcamy wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych wszystkie organizacje pozarządowe, federacje, związki działające na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, jak i same podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, do podpisania petycji (link), która zostanie wysłana do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego. Podpisy można składać do 25 stycznia 2019 r.

Spotkanie. Zielona Pozarządowa – pisanie projektów w pigułce

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza 7 stycznia 2019r. na pierwsze spotkanie z cyklu Zielona Pozarządowa. Nowy rok – trzy ważne tematy dla organizacji pozarządowych:
1) Pisanie projektów – czyli jak pisać dobre wnioski,
2) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019,
3) oraz konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele.

Zielona Pozarządowa to cykl spotkań dla zielonogórskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i społeczników zapoczątkowany przez Fundację Lyada. W trakcie spotkań wymieniamy się m.in. wiedzą, informacjami i doświadczeniami z działalności społecznej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegóły dotyczące spotkań dostępne są pod linkiem.

Konkurs. Pokonać bezdomność

Rusza program „Pokonać bezdomność” edycja 2019. Na jego realizację przeznaczono 6 mln zł.

Głównym celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemu bezdomności. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest uzupełnieniem ustawowych obowiązków samorządów gmin dot. przeciwdziałania bezdomności. O środki z puli 6 mln zł starać się mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach 4 modułów. Moduł 1) na prowadzenie działań profilaktycznych, Moduł 2) na działania aktywizujące osoby bezdomne, Moduł 3) na dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym to cel zawarty w module IV programu. Czytaj dalej

Konkurs. Od zależności ku samodzielności.

Celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej. W 2019 roku na realizację programu przeznaczono 3 mln zł. Idea programu odzwierciedla się w nazwie „Od zależności ku samodzielności”. Działania skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi mają wesprzeć ich w codziennych działaniach, umocnić ich społeczną pozycję i wykorzystać możliwości.

Program będzie realizowany w czterech modułach – 1) Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi , 2) Samopomoc, 3) Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia oraz 4)
Integracja i innowacyjność.

O dotację mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty (z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert o dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Czytaj dalej

Webinar. Spotkanie informacyjne FIO edycja 2019

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza zainteresowanych na spotkanie informacyjne FIO edycja 2019. Spotkanie odbędzie się w formie webinarium, czyli seminarium przez Internet już jutro – 4 stycznia 2019r. o godzinie 10.30.

W trakcie spotkanie zostaną przedstawione najważniejsze założenia FIO edycji 2019, zmiany w regulaminie oraz informacje o tym kto może ubiegać się o dofinansowanie i jakie działanie mogą być wspierane. Wymagana jest rejestracja (link), ponieważ obowiązuje limit miejsc – 500 osób (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń).

Nagranie ze spotkania dostępne będzie na kanale Youtube Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Czytaj dalej

Warto wiedzieć. O promocji, animacji i funduszach na kulturę

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie aktywności na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Przedmiotami działania są: – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, – edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką, – podwyższanie kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną, – inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych, – informacja kulturalna oraz prace badawcze w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Narodowe Centrum Kultury stworzyło oficjalny profil na kanale Youtube, gdzie zamieszczane są wszystkie webinaria, prezentacje ekspertów oraz brane pod lupę programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli chcielibyście zapoznać się z dostępnymi materiałami, nadrobić webinaryjne zaległości lub przypomnieć sobie prezentacje ekspertów  – nagrania dostępne są na kanale Youtube (link).

Konkurs. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Oferentami mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego,
w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadaniach konkursowych.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 21 STYCZNIA 2019 r. do godziny 16:00 na adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie będące przedmiotem konkursu: … numer zadania konkursowego … Czytaj dalej

Konkurs. Od wykluczenia do aktywizacji

Startuje program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo „Od wykluczenia do aktywizacji”. W 2019 roku na konkursy w ramach tego programu przeznaczono 3,34mln. Udział w konkursach wziąć mogą jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy:
1) Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej,
2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej,
3) Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
4) Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej. Czytaj dalej

Konkurs. Bon na innowacje dla MŚP

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze ogłosiła konkurs
w ramach Projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Wnioski mogą składać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które w momencie składania wniosku o Bon prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru KRS lub CEIDG.

Bon może zostać udzielony na pokrycie kosztów usługi projektów badawczych tzw. małej skali oraz a także na pokrycie kosztów usługi doradczej. Czytaj dalej

Porady. Co musi zrobić organizacja pozarządowa do końca roku

Jako działacze trzeciego sektora zastanawiacie się, czy zrobiliście wszystko, co powinno być zrobione zgodnie z obowiązującymi wymogami na koniec roku? Przypominamy, czego należy dopilnować, aby spokojnie wejść w Nowy Rok w organizacji pozarządowej.

Przede wszystkim zapłać należne składki i podatki urzędom oraz sprawdź czy nie masz zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Ureguluj wszystkie zobowiązania, w tym grudniowe wynagrodzenia wypłacane z pieniędzy publicznych. Wydaj pieniądze z dotacji i sprawdź ich prawidłowość wydatkowania, jeżeli były zmiany w kosztorysie – poproś grantodawcę o aneks do umowy.

Organizacje prowadzące działalność odpłatną powinny zwrócić uwagę czy koszty i przychody się bilansują. Czytaj dalej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności . Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij