Czwarty, otwarty nabór wniosków w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego projekty dwustronne.

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

W ramach 4. otwartego naboru mogą być składane wnioski, obejmujące działania przyczyniające się do realizacji następujących priorytetów:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz