Lubuskie 2020: konkurs Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/18 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs
Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 10 września 2018 r. i zakończy się w dniu 17 września 2018 r. 

Dodaj komentarz