Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 7.5 Usługi społeczne

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30.09.2016 r. do 06.10.2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:­

  1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,
  2. stowarzyszenia i porozumienia,­
  3. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,­
  4. organizacje pozarządowe,­
  5. przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),w tym:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
instytucje rynku pracy,­
podmioty ekonomii społecznej,­
podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób
wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Szczegóły ogłoszenia w linku poniżej:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-rplb070500-iz00-08-k0116-75-uslugi-spoleczne/

Dodaj komentarz