Konkursu wniosków o dofinansowanie w programie “Europa dla obywateli”.


W ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy dofinansowanie mogą uzyskać projekty zachęcające do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych wspólnych wartości, dotyczące przyczyn pojawienia się reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy (szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych) oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni.

Komponent ten obejmuje również działania dotyczące innych punktów zwrotnych i punktów odniesienia w najnowszej historii Europy. Pierwszeństwo jest przyznawane działaniom, które promują tolerancję, wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy i pojednanie jako sposób wyjścia poza przeszłość i budowania przyszłości, i których celem jest w szczególności dotarcie do młodszego pokolenia. Przy tworzeniu projektu warto wziąć pod uwagę wieloletnie priorytety programu – odnoszące się do nich projekty mają większe szanse na uzyskanie grantów. Dodatkowo, pod uwagę brana jest równowaga geograficzna. Projekty w ramach tego komponentu powinny angażować różne rodzaje organizacji (samorządy terytorialne, NGO, instytuty badawcze itp.) lub rozwijać różne rodzaje działalności (badania, kształcenie pozaformalne, debaty jawne, wystawy itp.), bądź angażować obywateli pochodzących z różnych grup docelowych. Ponadto powinny być realizowane na poziomie międzynarodowym (tworzenie i prowadzenie ponadnarodowych partnerstw i sieci) lub posiadać wyraźny wymiar europejski. Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

Wnioskodawcy i partnerzy

1. Rodzaj organizacji:
  • Publiczne samorządy terytorialne / władze lokalne/regionalne,
  • Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia ocalałych,
  • Organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne i badawcze.
2. Partnerstwo:
  • W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  • Projekt może być realizowany bez udziału partnerów zagranicznych, niezbędne jest jednak wykazanie europejskiego wymiaru planowanych działań.
  • Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz