Konkurs z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019

Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019.

Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata lub Europy oraz zawodów z cyklu pucharu świata w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski.

Na realizację zadania, Minister w 2019 r. przeznaczył kwotę ujętą w cz. 25 – Kultura fizyczna na rok 2019 w wysokości 5 400 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych, 00/100), w tym na realizację, w ramach przedmiotowego konkursu, Minister przeznaczył kwotę w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100). Czytaj dalej

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na zabezpieczenie wkładu własnego

OgłoszeniePrezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiegoz dnia 3.10.2019 r.Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na zabezpieczenie wkładu własnegoI. Przedmiot zgłaszanych projektów:W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do podniesienia jakości ratownictwa i ochrony ludności przebywającej nad wodą, złożone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność ochronną na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

NAZWA ZADANIAOPIS ZADANIA
Podniesienie jakości ratownictwa wodnego na terenie Gorzowa WielkopolskiegoW ramach zadania organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu ratownictwa wodnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu inwestycji.

II. Termin, miejsce i warunki składania wniosków1. Termin składania wniosków upływa w dniu 25.10.2019 r.2. Oferty należy złożyć poprzez generator do obsługi konkursów w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. witkac.pl do dnia 25.10.2019 r. do godziny 1430. Złożenie oferty za pomocą generatora nie zwalnia organizacji od złożenia oferty w formie papierowej.3. Podpisany egzemplarz oferty w formie papierowej należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 do dnia 28.10.2019 r.4. Do oferty należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
  • w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę.

5. Oferty w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą generatora witkac.pl.Oferty w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w kopertach opatrzonych wizytówką stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 28.10.2019 r.6. Druk oferty realizacji zadania będzie generowany przez generator witkac.pl, po złożeniu jej w formie elektronicznej. III.Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu Czytaj dalej