Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na zabezpieczenie wkładu własnego

OgłoszeniePrezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiegoz dnia 3.10.2019 r.Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na zabezpieczenie wkładu własnegoI. Przedmiot zgłaszanych projektów:W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do podniesienia jakości ratownictwa i ochrony ludności przebywającej nad wodą, złożone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność ochronną na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych. 

 NAZWA ZADANIAOPIS ZADANIA
 Podniesienie jakości ratownictwa wodnego na terenie Gorzowa WielkopolskiegoW ramach zadania organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu ratownictwa wodnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu inwestycji.

II. Termin, miejsce i warunki składania wniosków1. Termin składania wniosków upływa w dniu 25.10.2019 r.2. Oferty należy złożyć poprzez generator do obsługi konkursów w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. witkac.pl do dnia 25.10.2019 r. do godziny 1430. Złożenie oferty za pomocą generatora nie zwalnia organizacji od złożenia oferty w formie papierowej.3. Podpisany egzemplarz oferty w formie papierowej należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 do dnia 28.10.2019 r.4. Do oferty należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
  • w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę.

5. Oferty w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą generatora witkac.pl.Oferty w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w kopertach opatrzonych wizytówką stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 28.10.2019 r.6. Druk oferty realizacji zadania będzie generowany przez generator witkac.pl, po złożeniu jej w formie elektronicznej. III.Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu

1)Podniesienie jakości ratownictwa wodnego na terenie Gorzowa Wielkopolskiego120.000,00 zł

 Wskazane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.Wskazane w ogłoszeniu kwoty wynikają z prowizorium budżetowego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz