Konkurs grantowy w ramach projektu: „Liderzy konsultacji społecznych”

Konkurs grantowy w ramach projektu:„Liderzy konsultacji społecznych” (nr naboru POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18).
[Nabór wniosków ciągły do wyczerpania środków]
W ramach konkursu otrzymać można grant w wysokości do 50 tys. zł. Przyznany grant przeznaczony będzie na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późn.zm.).

 W projekcie nie jest wymagany wkład własny- 100% dofinansowania. Fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne  na każdym etapie projektu.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz