Rusza z nowy nabór ofert na działania, które pomogą nam informować, promować i edukować na tematy związane z dostępnością. Do udziału w nim zaproszono partnerów społeczno-gospodarczych. Macie pomysł na ciekawy cykl warsztatów, konferencję, a może webinar? Koniecznie nam go zgłoście!

Czym właściwie jest dostępność? Dla nas kryje się pod nim bardzo prosta idea: to taki sposób podejścia i projektowania produktów, usług czy rozwiązań, który sprawia, że są one uniwersalne. Czyli że może skorzystać z nich każdy, bez względu na różnego rodzaju niepełnosprawności, wiek czy czasowe niedyspozycje.

To właśnie taki sposób myślenia przyświeca programowi Dostępność Plus. Taki też obowiązuje przy realizacji unijnych projektów. I taki chcemy pokazywać poprzez działania informacyjne, promocyjne czy edukacyjne.

Nabór ofert – dla kogo?

Do składania ofert zapraszamy: Czytaj dalej

Czwarta Tarcza. Śledzimy kolejne przepisy antykryzysowe istotne dla NGO


Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazwaną „Tarczą 4.0”. Jakie rozwiązania ważne dla organizacji pozarządowych zawiera? Na co warto zwrócić uwagę?

Dofinansowane wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców na nowych zasadach

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników było przewidziane już we wcześniejszych wersjach Tarczy i opisywaliśmy je w poprzednich artykułach na ten temat, ale nowelizacja wprowadza atrakcyjną moim zdaniem zmianę w instrumencie przewidzianym w art. 15g – ochrona miejsc pracy. Inaczej niż do tej pory, warunkiem koniecznym do skorzystania ze wsparcia nie będzie już bowiem wprowadzenie przestoju ekonomicznego, czyli obniżenie pracownikom wynagrodzenia lub wymiaru czasu pracy. Wystarczy sam spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Tak jak w dotychczasowej wersji, można się ubiegać o dofinansowanie zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących pracę na podstawie innych umów (np. zlecenia).

Warunkiem niezbędnym jest spadek obrotów gospodarczych, co więcej, musi on być związany z koronawirusem. Spadek ten możemy obliczyć na dwa sposoby:

  • porównując dowolne dwa kolejne miesiące bieżącego roku z analogicznymi dwoma miesiącami roku poprzedniego – w takim przypadku spadek musi wynieść co najmniej 15%, lub
  • porównując dowolny miesiąc tego roku z miesiącem poprzednim – w takim przypadku spadek musi wynieść co najmniej 25%.

Pracodawcy spełniający te warunki mogą ubiegać się o dofinansowanie – ze środków Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych – wynagrodzeń pracowników do połowy ich wysokości, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w pierwszym kwartale 2020 roku wskaźnik ten wynosił 5.331,47 zł, a zatem maksymalna kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika wyniesie 2.132,59 zł). Czytaj dalej