Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. wynosi 40.000.000 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czytaj dalej

13,5 MLN. NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO – ZAWODOWĄ LUBUSZAN

29 czerwca 2020 r. Wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał umowy na realizację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020 (działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty).
Dofinansowanie otrzymało 7 podmiotów na łączną kwotę 13 426 829,10 zł. W ramach tych projektów wsparciem zostanie objętych 1000 osób.

Projekty zakładają aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców województwa lubuskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów i kursów w połączeniu ze stypendiami i nabyciem lub podwyższeniem swoich umiejętności społecznych i zawodowych przyczyni się do wzmocnienia pozycji tych osób i odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie: Czytaj dalej