13,5 MLN. NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO – ZAWODOWĄ LUBUSZAN

29 czerwca 2020 r. Wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał umowy na realizację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020 (działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty).
Dofinansowanie otrzymało 7 podmiotów na łączną kwotę 13 426 829,10 zł. W ramach tych projektów wsparciem zostanie objętych 1000 osób.

Projekty zakładają aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców województwa lubuskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów i kursów w połączeniu ze stypendiami i nabyciem lub podwyższeniem swoich umiejętności społecznych i zawodowych przyczyni się do wzmocnienia pozycji tych osób i odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

1. Związek Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp.
Projekt „Aktywnie przez życie”. Celem projektu jest wzrost integracji społecznej i zawodowej 100 uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu międzyrzeckiego i Gorzowa Wielkopolskiego w wieku 50+ oraz 100 osób z otoczenia, poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne.

2. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”
Tytuł projektu: Readaptacja społeczno – zawodowa osób opuszczających zakłady karne i ich otoczenia
Celem projektu jest wzrost readaptacji społecznej osób po opuszczeniu zakładu penitencjarnego poprzez wsparcie wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb i zorientowane na sferę społeczną i zawodową
w województwie lubuskim. Projektem objętych zostanie 220 osób.

3. Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie
Projekt „W dobrych rękach”. Celem projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób z powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wieku 50+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez wzbudzenie motywacji do aktywnego życia, podniesienie umiejętności zawodowych i wsparcie otoczenia.
Projekt „W dobrych rękach” jest kontynuacją projektu pn. “Wnuczęta w dobrych rękach”.

4. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”, Gorzów Wielkopolski
Tytuł projektu: “Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach”.
Celem projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatów świebodzińskiego, zielonogórskiego, gorzowskiego, oraz miast na prawach powiatów Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Wsparciem objęte będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym opiekujące się wnukami do lat 4 oraz osobami zależnymi, deklarujące chęć powrotu do pracy

5. Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak Poznań
Tytuł projektu: „Rozwój. Zatrudnienie. Przyszłość. – edycja III”
Celem projektu jest przywrócenie zdolności 40 mieszkańców województwa lubuskiego, pozostających bez pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

6. Jolanta Woźnica “Persona” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy
Tytuł projektu: DROGOWSKAZ. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich woj. Lubuskiego
Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych
u 60 uczestników projektu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie w województwie lubuskim.

7. Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „POMOST”, Świebodzin
Tytuł projektu: „KROK DO PRZODU”.
Celem projektu jest wzrost reintegracji społecznej 110 osób uzależnionych, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym z powiatu świebodzińskiego poprzez kompleksowe wsparcie przygotowujące ich do życia społecznego i zawodowego.

Wszystkim beneficjentom gratulujemy, życzymy sukcesów oraz realizacji planów i zamierzeń 🙂 

Dodaj komentarz