OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Dla kogo granty?

W ramach projektu „Egida” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego placówki, które świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, osobom w kryzysie bezdomności. Granty przyznawane będą w dwóch kategoriach: Czytaj dalej

Rusza cykl debat poświęconych ekonomii społecznej i solidarnej


Jakie wyzwania stawiane są wobec ekonomii społecznej i solidarnej w kontekście zmian na rynkach pracy? W jakim kierunku modelować ekonomię społeczną w Polsce? Jak wspierać współpracę i przechodzenie z jednostek reintegracyjnych do pracy w innych podmiotach ekonomii społecznej i na otwartym rynku? Te i inne kwestie będą omawiane podczas cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

Debaty odbędą się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Forum organizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”

Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech termiach:

 • 9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej
 • 16 czerwca – Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym
 • 23 czerwca – Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?
 • 7 lipca – Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym

Cykl debat wpisuje się w kolejny etap prac nad regulacją prawną w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Celem ich jest z jednej strony zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do dialogu i ogólnej refleksji na temat ekonomii społecznej, a także jej roli w polityce społecznej, z drugiej zaś pomoc w sformułowaniu konkretnych propozycji rozwiązań prawnych, które będą wykorzystane do prac nad ustawą. Czytaj dalej

Konkurs grantowy „Patroni Roku 2020”

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2020, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2020” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i dziedzin:

 • Święty Jan Paweł II,
 • Hetman Stanisław Żółkiewski,
 • Leopold Tyrmand,
 • Roman Ingarden,
 • Jan Kowalewski
 • Ojciec Józef Maria Bocheński,
 • Bitwa Warszawska,
 • Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku,
 • Fizyka.

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w ww. motywy tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej.

Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej. Czytaj dalej

Paczka zdrowia od Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera

W trudnych chwilach związanych z pandemią, Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi nie zapomina o opiekunach osób z chorobą Alzheimera.

Dzisiaj w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej 53, osoby korzystające ze wsparcia Stowarzyszenia, otrzymały paczkę zdrowia, maseczki oraz środki dezynfekujące.

A wszystko za sprawą Gorzowskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera w Zielonej Górze, które napisało, a teraz realizuje projekt wsparcia i pomocy. Paczki zdrowia to jeden z przykładów dobrej współpracy i komunikacji między organizacjami w naszym województwie