Konkurs otwarty “Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert: Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

 1.      Rodzaj zadania publicznego: pomoc humanitarna i rozwojowa.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań humanitarnych lub rozwojowych zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2020″.

 2.      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych).

3.        Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Katalog podmiotów określa  pkt. 3.1. Regulaminu konkursu.

4.        Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od daty ogłoszenia wyników konkursu i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r. Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

5.         Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6.        Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę w wersji papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt. 5.10 Regulaminu konkursu w jednym egzemplarzu należy przesłać do dnia 9 lipca 2020 r. do godziny 16:15:

pocztą lub przesyłką kurierską na adres

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz