Konkurs. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Oferentami mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego,
w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadaniach konkursowych.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 21 STYCZNIA 2019 r. do godziny 16:00 na adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie będące przedmiotem konkursu: … numer zadania konkursowego … Czytaj dalej

Konkurs. Od wykluczenia do aktywizacji

Startuje program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo „Od wykluczenia do aktywizacji”. W 2019 roku na konkursy w ramach tego programu przeznaczono 3,34mln. Udział w konkursach wziąć mogą jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy:
1) Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej,
2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej,
3) Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
4) Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej. Czytaj dalej

Konkurs. Bon na innowacje dla MŚP

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze ogłosiła konkurs
w ramach Projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Wnioski mogą składać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które w momencie składania wniosku o Bon prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru KRS lub CEIDG.

Bon może zostać udzielony na pokrycie kosztów usługi projektów badawczych tzw. małej skali oraz a także na pokrycie kosztów usługi doradczej. Czytaj dalej

Porady. Co musi zrobić organizacja pozarządowa do końca roku

Jako działacze trzeciego sektora zastanawiacie się, czy zrobiliście wszystko, co powinno być zrobione zgodnie z obowiązującymi wymogami na koniec roku? Przypominamy, czego należy dopilnować, aby spokojnie wejść w Nowy Rok w organizacji pozarządowej.

Przede wszystkim zapłać należne składki i podatki urzędom oraz sprawdź czy nie masz zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Ureguluj wszystkie zobowiązania, w tym grudniowe wynagrodzenia wypłacane z pieniędzy publicznych. Wydaj pieniądze z dotacji i sprawdź ich prawidłowość wydatkowania, jeżeli były zmiany w kosztorysie – poproś grantodawcę o aneks do umowy.

Organizacje prowadzące działalność odpłatną powinny zwrócić uwagę czy koszty i przychody się bilansują. Czytaj dalej