Konkurs. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Oferentami mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego,
w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadaniach konkursowych.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 21 STYCZNIA 2019 r. do godziny 16:00 na adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie będące przedmiotem konkursu: … numer zadania konkursowego …

Ofertę należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie PARPA od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Strony oferty powinny być trwale połączone i ponumerowane. Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są linkiem.

Dodaj komentarz