Nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

Nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1), 2), 4) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatówna członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na IV kadencję.

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego określa uchwała nr 43/655/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Termin i warunki przesyłania zgłoszeń:


Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonują organizacje/podmioty prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego na podstawie formularza zgłoszeniowego na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
Każda organizacja/podmiot działająca/-y na terenie województwa lubuskiego może dokonać zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów.
Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć:

imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 3 innych organizacji/podmiotów (z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub jednego związku stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego,
w przypadku terenowych oddziałów organizacji pozarządowych nieposiadających osobowości prawnej zgodę głównej (macierzystej) organizacji pozarządowej podpisaną przez osoby uprawnione.

więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz