Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza NABÓR WNIOSKÓW POPC 2.3.2 – KULTURA (IV NABÓR)


Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach 
Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

Runda pierwsza – od 12 sierpnia do 30 września 2019 r.;

Runda druga – od 1 października do 30 listopada 2019 r.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

  • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

  • wyżej wymienione podmioty,
  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz