Dotacja. Ruszył Program „Senior+” edycja 2019r.

Szanowni Państwo. Ruszył Program “Senior+” na 2019r., co oznacza że Samorządy – od 26 listopada 2018 r. – mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie placówek „Senior+”.

Celem programu jest aktywizacja społeczna osób starszych. Dotacja przyznawana jest
w ramach jednorazowego wsparcia finansowe na utworzenie, bądź przebudowę lub remont,
i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+” lub na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.
Czytaj dalej

Ogłoszenie. Otwarty konkurs na realizację projektów w ramach programu „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.” 

Tegoroczny Programu Osłonowego obejmuje cztery priorytety, tj. rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Czytaj dalej