Ogłoszenie. Otwarty konkurs na realizację projektów w ramach programu „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.” 

Tegoroczny Programu Osłonowego obejmuje cztery priorytety, tj. rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski można składać osobiście, bądź listem poleconym, z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, pod adres Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, program oraz formularze znajdą Państwo tutaj (link).

 

 

 

Dodaj komentarz