Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs ” Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne wsparcie dla kombatantów”

  1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:
  2. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  5. spółdzielnie socjalne;
  6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

XV Konferencja Kobiet

26 września w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się XV Jubileuszowa Konferencja Kobiet. Organizatorem wydarzenia jest prezes fundacji „Czysta Woda” Grażyna Wojciechowska, patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki. Podczas konferencji zaplanowano niespodziankę muzyczną w wykonaniu muzyków Filharmonii Gorzowskiej. Podczas wydarzenia odbędzie się Gala Wręczenia Statuetek Honorowych z okazji Jubileuszu 30-lecia Samorządów. Uczestnicy obejrzą pokaz sukni wieczorowych Natalii Ślizowskiej i dodatków kaletnika Rafała Rybickiego. Na scenie wystąpi także Julia Bury, stypendystka Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Podczas Bloku Medycznego uczestnicy wysłuchają informacji o koronawirusie – fakty i mity, a także wykładu poświęconego wpływowi pandemii na życie. W trakcie Bloku Medycznego odbędzie się także wykład poświęcony Radioterapii w Gorzowie Wlkp. Na zakończenie XV Konferencji Kobiet występ muzyczny rodzeństwa Karoliny i Dawida Omelchenko.

Informacja zaczerpnięta ze strony Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. kliknij TUTAJ

Giełda sąsiedzka „Fanty za Fanty” oraz kino plenerowe „Kino na Bojo”. W ramach projektu „Dzieje się na Piaskach”


Najbliższa sobota (19-09-2020) na Osiedlu Piaski zapowiada się naprawdę ciekawie! W ramach projektu „Dzieje się na Piaskach” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego, odbywać się będą dwa połączone wydarzenia: giełda sąsiedzka „Fanty za Fanty” oraz kino plenerowe „Kino na Bojo”. Jako wydarzenia towarzyszące organizatorzy proponują mini wystawę; Aleja Sztuki „Dzieci Piaski” oraz Koncert Zespołu „Górska Roma”. Jak zwykle towarzyszyć nam będą „piaskowe” osobowości, min. Władysław Ryl oraz Halina Elżbieta Daszkiewicz (tak, tak założycielka słynnego w mieście Fyrtla na Staszica również była mieszkanką Piasków : -) ). Będzie można zjeść i napić się zimnego piwka (to jedyne z naszych wydarzeń, które odbywa się poza SP21). W repertuarze naszego plenerowego kina dwie pozycje: dla młodzieży „Biegnij Amelio!” i dla dorosłych „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. Nic tylko z nami być! Zwłaszcza, że na zielonym placu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 81 jesteśmy od godziny 16:00 do 22:30. Czyli jakkolwiek byście nie byli w tę sobotę zajęci i zabiegani do nas zdążycie! Zapraszamy

Konkurs grantowy ONKOgranty IV

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do IV edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas niefinansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem. Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych

W IV edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach: Czytaj dalej

NABÓR WNIOSKÓW – POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim informuje:

Informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub  statutowej :
–   organizacji pozarządowejo której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
    2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
    lub
–   podmiotu, o którym mowa mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy tj.:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
NABÓR CIĄGŁY – od dnia 24.06.2020r.
 O pożyczkę mogą starać się ww. organizacje i podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł. Działalność nie może być zawieszona na dzień 29.02.2020 r. lub 31.03.2020 r. oraz od dnia złożenia wniosku
Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000,00 zł, a wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodu wnioskodawcy w poprzednim roku bilansowym. 

Wniosek i umowę w ramach wsparcia należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Do wniosku w formie elektronicznej należy obowiązkowo dołączyć:

  1. umowę pożyczki,
  2. uzupełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – załącznik nr 1 do wniosku,
  3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Kolejne edycje lubuskich programów stypendialnych

Ruszają kolejne edycje programów stypendialnych – dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz kierunków lekarskich i „Lubuskie Talenty” . – Tak od lat wspieramy młodych. Chcemy ich zatrzymać w regionie. Duże zainteresowanie dowodzi, że to słuszny kierunek – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Stypendia dla lekarzy i pielęgniarek

Przyszłe korzyści, płynące z prowadzonych programów stypendialnych, są niepodważalne. Dość powiedzieć, że po przeprowadzonym naborze warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie umowy z województwem lubuskim. Student zobowiązuje się w niej do odpracowania okresu pobierania stypendium w przyszłości – po uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza.

Do tej pory na taką opcję zdecydowało się blisko 130 studentów kierunków lekarskich. Od zeszłego roku prowadzone są także nabory stypendialne w grupie żaków pielęgniarstwa oraz położnictwa. W sumie po wspomniane stypendia sięgnęło już ponad 150 osób. Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert: Ochrona, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowanie i rozwoju języka regionalnego

Otwarty konkurs ofert:

pn. Budowa lub modernizacja stron internetowych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowania i rozwoju języka regionalnego

I. Rodzaj zadania

W ramach zadania mogą być podejmowane, w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia, 2020 r., działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego związane ze stworzeniem stron internetowych lub modernizacją już istniejących stron internetowych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych lub użytkowników języka regionalnego. Czytaj dalej

Granty Wyszehradzkie

Dotacje

Poprzez dotacje staramy się rozwijać innowacyjne pomysły, które są odpowiedzią na wspólne wyzwania, poprzez wysokiej jakości projekty współpracy regionalnej. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się sztuką, pracujesz z wrażliwymi grupami, czy koncentrujesz się na innowacyjnej przedsiębiorczości, wierzymy, że współpraca regionalna może przynieść pozytywne zmiany w Twojej dziedzinie lub społeczności.

Czego szukamy

Poszukujemy organizacji, których celem jest dzielenie się wiedzą, zwiększanie innowacyjności i angażowanie obywateli w regionie wyszehradzkim oraz w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy współpracować z tymi, którzy mogą coś zmienić – bez względu na to, czy jesteś małą grupą obywatelską skupioną na lokalnej społeczności, czy doświadczoną, ogólnopolską organizacją.

Co wspieramy

Zapewniamy finansowanie różnorodnych działań we wszystkich dziedzinach życia. Od małych projektów transgranicznych, które mają na celu poprawę wzajemnego zrozumienia w obszarach przygranicznych, po inicjatywy wielostronne, które mogą przynieść korzyści mieszkańcom całego regionu. Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Realizator Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie jako Partner projektu  zaprasza Uczestników do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego na utworzenie nowych stanowisk pracy w terminie od 14-09-2020 r do 25-09-2020 r”.

Więcej informacji kliknij TUTAJ