NABÓR WNIOSKÓW – POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim informuje:

Informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub  statutowej :
–   organizacji pozarządowejo której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
    2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
    lub
–   podmiotu, o którym mowa mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy tj.:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
NABÓR CIĄGŁY – od dnia 24.06.2020r.
 O pożyczkę mogą starać się ww. organizacje i podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł. Działalność nie może być zawieszona na dzień 29.02.2020 r. lub 31.03.2020 r. oraz od dnia złożenia wniosku
Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000,00 zł, a wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodu wnioskodawcy w poprzednim roku bilansowym. 

Wniosek i umowę w ramach wsparcia należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Do wniosku w formie elektronicznej należy obowiązkowo dołączyć:

  1. umowę pożyczki,
  2. uzupełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – załącznik nr 1 do wniosku,
  3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Kolejne edycje lubuskich programów stypendialnych

Ruszają kolejne edycje programów stypendialnych – dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz kierunków lekarskich i „Lubuskie Talenty” . – Tak od lat wspieramy młodych. Chcemy ich zatrzymać w regionie. Duże zainteresowanie dowodzi, że to słuszny kierunek – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Stypendia dla lekarzy i pielęgniarek

Przyszłe korzyści, płynące z prowadzonych programów stypendialnych, są niepodważalne. Dość powiedzieć, że po przeprowadzonym naborze warunkiem otrzymania stypendium jest podpisanie umowy z województwem lubuskim. Student zobowiązuje się w niej do odpracowania okresu pobierania stypendium w przyszłości – po uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza.

Do tej pory na taką opcję zdecydowało się blisko 130 studentów kierunków lekarskich. Od zeszłego roku prowadzone są także nabory stypendialne w grupie żaków pielęgniarstwa oraz położnictwa. W sumie po wspomniane stypendia sięgnęło już ponad 150 osób. Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert: Ochrona, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowanie i rozwoju języka regionalnego

Otwarty konkurs ofert:

pn. Budowa lub modernizacja stron internetowych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowania i rozwoju języka regionalnego

I. Rodzaj zadania

W ramach zadania mogą być podejmowane, w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia, 2020 r., działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego związane ze stworzeniem stron internetowych lub modernizacją już istniejących stron internetowych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych lub użytkowników języka regionalnego. Czytaj dalej