Otwarty konkurs ofert: Ochrona, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowanie i rozwoju języka regionalnego

Otwarty konkurs ofert:

pn. Budowa lub modernizacja stron internetowych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowania i rozwoju języka regionalnego

I. Rodzaj zadania

W ramach zadania mogą być podejmowane, w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia, 2020 r., działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego związane ze stworzeniem stron internetowych lub modernizacją już istniejących stron internetowych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych lub użytkowników języka regionalnego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz