NABÓR WNIOSKÓW – POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim informuje:

Informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub  statutowej :
–   organizacji pozarządowejo której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
    2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
    lub
–   podmiotu, o którym mowa mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy tj.:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
NABÓR CIĄGŁY – od dnia 24.06.2020r.
 O pożyczkę mogą starać się ww. organizacje i podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł. Działalność nie może być zawieszona na dzień 29.02.2020 r. lub 31.03.2020 r. oraz od dnia złożenia wniosku
Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000,00 zł, a wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodu wnioskodawcy w poprzednim roku bilansowym. 

Wniosek i umowę w ramach wsparcia należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Do wniosku w formie elektronicznej należy obowiązkowo dołączyć:

  1. umowę pożyczki,
  2. uzupełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – załącznik nr 1 do wniosku,
  3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz