Konkursowi Grantowy, którego celem są działania prowadzące do niwelowania barier w dostępie do leków

Ideą, która przyświeca Konkursowi Grantowemu jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków. W tym celu nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wierzymy, że podejmowane przez nie inicjatywy i bezpośredni kontakt z osobami najbardziej potrzebującymi, dają największy efekt!

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Tworząc wspólne budżety z lokalnymi organizacjami, przy współpracy aptek, możemy trafnie odpowiadać na indywidualne potrzeby osób chorych.

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Prezydent Miasta ogłasza nabór kandydatów do udziału w komisjach konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, składane w otwartych konkursach ofert na rok 2020.
Kandydatów należy zgłaszać w terminie do 5 grudnia 2019 r., wypełniając formularz zamieszczony w załączniku.

  W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania kandydatów do udziału w komisjach konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, składane w otwartych konkursach ofert na rok 2020, organizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz innych ustaw w zakresie:

  1)    zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania uzależnieniom; 2)    pomocy społecznej; 3)    wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 5)    udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej; 6)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 7)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 8)    ratownictwa i ochrony ludności.

Więcej informacji kliknij TUTAJ