„Wspólny Plan” Granty dla gmin.

O projekcie:

  • Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez 20 gmin z całej Polski procesów konsultacji z mieszkańcami planów lub studiów zagospodarowania przestrzennego.
  • Dialog z mieszkańcami odbywał się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik konsultacji społecznych.
  • Czas trwania projektu 04.2019 r. – 30.06.2021 r.
  • Udział w projekcie jest bezpłatny (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).

RUNDY NABORU

Nabór do projektu będzie prowadzony sposób otwarty, rundami w trybie ciągłym aż do wyczerpania puli miejsc. Poszczególne rundy naboru będą się odbywały w następujących terminach (dzień rozpoczęcia naboru wniosków w danej rundzie i dzień zakończenia naboru wniosków w danej rundzie)

I runda – od 17 lipca do 1sierpnia Czytaj dalej

Grant – Inkubator Wielkich Jutra

Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej Polski dotyczących rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 04.2023r

Okres realizacji projektu : 01.09.2019 – 30.04.2023

Wartość dofinansowania : 4 522 973,00 zł Czytaj dalej