Grant – Inkubator Wielkich Jutra

Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej Polski dotyczących rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 04.2023r

Okres realizacji projektu : 01.09.2019 – 30.04.2023

Wartość dofinansowania : 4 522 973,00 zł

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER (oś IV) przez zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. Wsparcie w postaci udzielenia grantów, doradztwo, coaching, stworzenie produktów finalnych i upowszechnienie w środowiskach potencjalnie zainteresowanych ich zastosowaniem przyczyni się do realizacji wskazanego celu szczegółowego. W efekcie realizacji Projektu co najmniej 10 innowacyjnych rozwiązań dotyczących szybszego, skuteczniejszego, bardziej wydajnego rozwiązywania problemów społecznych, związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji zostanie upowszechnionych. Podjęte działania w zakresie włączenia innowacji do praktyki zwielokrotnią szansę stałej zmiany w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz