Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Prezydent Miasta ogłasza nabór kandydatów do udziału w komisjach konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, składane w otwartych konkursach ofert na rok 2020.
Kandydatów należy zgłaszać w terminie do 5 grudnia 2019 r., wypełniając formularz zamieszczony w załączniku.

  W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania kandydatów do udziału w komisjach konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, składane w otwartych konkursach ofert na rok 2020, organizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz innych ustaw w zakresie:

  1)    zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania uzależnieniom; 2)    pomocy społecznej; 3)    wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 5)    udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej; 6)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 7)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 8)    ratownictwa i ochrony ludności.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz