Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Wykonanie kompleksowej usługi edukacyjnej w formie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS, w związku z realizacją projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

W ramach Dni Gorzowa odbędą się obchody Pierwszych Spotkań Środowisk Seniorskich w Gorzowie Wlkp.

Gorzowska Rada Seniorów, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ na obchody Pierwszych Spotkań Środowisk Seniorskich w Gorzowie Wlkp.Uroczystości odbędą się w dniu 09 czerwca 2018 r. (sobota) na Bulwarze Wschodnim. 

Czytaj dalej

Konkurs nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs  nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 maja 2018 r. i zakończy się 21 maja 2018 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2018 roku.

Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2.

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji realizuje aktualnie projekty „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” oraz „Nowe kwalifikacje – jeszcze większe możliwości”. Poszukiwane są osoby do wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2. Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Czytaj dalej