Posiedzenie RKRES 16.02.2021

PROGRAM POSIEDZENIA REGIONALNEGO KOMITETU ROWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ 16 lutego 2021
prowadzący: Daniel Fąferko (przewodniczący RKRES)

godz.: 10.00-11.00 – Plany działalności OWES i ROPS na 2021r. – prezentacja Anna Serba, Marta Kowalska, Agnieszka Krzaczkowska z zespołem Informacja o stanie prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2021-2027 – prezentacja Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Krystyna Górnicka
godz.: 11.00-11.10 Przerwa
godz.: 11.10-13.15 Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 Ministerstwa Funduszy i Rozwoju – wypracowanie uwag do konsultacji społecznych projektu. Wprowadzenie Cezary Miżejewski OZRSS. Warsztaty w grupach roboczych. Prowadzenie Daniel Fąferko oraz Piotr Pietrzak, konsultant regionalny projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II”. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

Link do spotkania na platformie ZOOM
https://zoom.us/j/94024898929?pwd=dEQvT09IdEZtcXgzZVRtTnB4RHFqZz09 Czytaj dalej

Koniec lockdownu dla placówek dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na podstawie którego od najbliższego poniedziałku otwarte zostaną placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży. Decyzja rządu oznacza powrót do pracy po lockdownie dla ponad 1,2 tys. placówek działających w całym kraju.
To bardzo ważne placówki w systemie wsparcia rodziny, które nie tylko są miejscami organizacji czasu wolnego dzieci po lekcjach, ale prowadzą również specjalistyczną pomoc, w tym zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne czy kompensacyjne. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r mocy – od poniedziałku, 15 lutego – otwarte zostają placówki wsparcia dziennego działające na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie Polski funkcjonuje ponad 1,2 tys. placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminy oraz powiaty. Zapewniają one miejsce dla ponad 54 tys. dzieci i młodzieży. Zadaniem placówek wsparcia dziennego jest wspieranie rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. W pracy placówki wsparcia dziennego współpracują z rodzicami, opiekunami i placówkami oświatowymi.

https://www.gov.pl/web/rodzina/koniec-lockdownu-dla-placowek-dziennego-wsparcia-dla-dzieci-i-mlodziezy

Lubuskie ma Strategię Rozwoju do 2030 roku.

Radni województwa przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 roku. Założenia Strategii omówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Cel główny to: inteligentne gospodarowanie potencjałami regionu dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, spójności społecznej i przestrzennej oraz wysokiej jakości życia mieszkańców. – Wizja i cel główny zgodne są z programami rządowymi i ukierunkowaniem polityki spójności. Na podstawie Strategii będziemy pisać Regionalny Program Operacyjny i inne programy branżowe, które będą narzędziami do wykonania Strategii – podkreślała E. Polak.

  1. Inteligentna, zielona gospodarka regionalna
  • Będziemy się starali wykorzystać infrastrukturę, której wcześniej nie mieliśmy. Nie mieliśmy wcześniej infrastruktury naukowo-badawczej. Teraz mamy parki naukowo-technologiczne, gdzie skutecznie może odbywać się transfer wiedzy do biznesu, budujemy Park Technologii Kosmicznych i planujemy zbudować inkubator przedsiębiorczości. Stawiamy na wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej, a także na rozwój potencjałów turystycznych, ekologiczne rolnictwo i rozwój zielonej gospodarki – wyjaśniła marszałek Polak.
  1. Region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi
  • Postawimy na rozwój szkolnictwa oraz opieki nad najmłodszymi. Opieką otoczymy także seniorów. Chcemy zapewnić wysoką jakość i dostępność usług medycznych, bo to jest najważniejsze dla mieszkańców. Nie ma rozwoju gospodarczego bez kultury, więc tym obszarem też się zajmiemy. Będziemy kontynuować realizację budżetów obywatelskich – poinformowała marszałek.
  1. Integracja przestrzenna regionu
  • Lubuskie postawi na modernizację infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, a także budowanie sieci teleinformatycznej. Będziemy realizować projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu. W planach jest także realizacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i publicznego, rozwój metropolii oraz wzmocnienie roli miast średnich, a także obszarów wiejskich – wyjaśniła E. Polak.
  1. Region atrakcyjny, efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę
  • Lubuskie będzie rozwijać współpracę międzyregionalną i transgraniczną, rozwijać usługi i kompetencje cyfrowe. Będziemy dbać o atrakcyjny wizerunek województwa i wzmacniać markę Lubuskie – wyjaśniła marszałek.
    Zapisy w Strategii są otwarte i nie wykluczają realizacji żadnej ze zgłoszonych przez radnych inwestycji – podsumowała marszałek Elżbieta Anna Polak.
https://lubuskie.pl/wiadomosci/16204/lubuskie-ma-strategie-rozwoju-do-2030-roku