Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pt.: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”
1.ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
A. prowadzenia 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
B. udzielania pomocy osobom małoletnim poprzez zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, a zagrażających ich bezpieczeństwu;
C. rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w udzielanie pomocy osobom małoletnim;
D. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
E. rozwijania współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł).
 2. UPRAWNIONE PODMIOTY
  O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.
 3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
  Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.
  Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitet do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  Oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r.: