Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

O programie

Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (zwany dalej FP PES) to nowy program realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na mocy umowy  zawartej pomiędzy FRW a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w projekcie pn. “Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działaniu 2.9 PO WER” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych FRW.

Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek ma na celu rozszerzenie działalności, wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych przedsięwzięć, przechodzenie przez nowe przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Dodatkowo, przedsięwzięcie finansowane w ramach instrumentu pożyczkowego powinno generować korzyści społeczne. Dzięki FP PES podmioty ekonomii społecznej mogą rozpocząć, rozszerzyć lub wzmocnić prowadzoną działalność oraz realizować nowe przedsięwzięcia i tworzyć kolejne miejsca pracy.

Projekt opiewa na kwotę blisko 20 000 000,00 zł, z czego 17 314 883,06 zł stanowi wkład z Unii Europejskiej. Projekt zakłada, że ze wsparcia skorzystają min. 204 Podmioty Ekonomii Społecznej. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek wyniesie min. 162.

Kto może otrzymać wsparcie?

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są podmioty ekonomii społecznej, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w szczególności zaś:

  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne prowadzące zarejestrowaną w KRS działalność gospodarczą.
  • podmioty reintegracyjne, w szczególności: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  • organizacje pozarządowe lub podmioty pożytku publicznego, w szczególności: spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, spółki non-profit.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz