Rozpoczęcie konsultacji dla organizacji pozarządowych Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji i zapraszam do zgłaszania uwag do następujących projektów:

  1. Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020;
  2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020.

Zasady i harmonogram konsultacji:   Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych  Urzędu  Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego, kontakt  tel. 95 7355 801, e-mail: wss@um.gorzow.pl   Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 2.09.2019 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na 23.09.2019 r.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

Minister Cyfryzacji zaprasza:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; dalej: UoDPPioW) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe, za wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4 UoDPPioW;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego finansowanego w ramach programu wieloletniego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029” w ramach ścieżki „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”. Konkurs

Więcej informacji kliknij TUTAJ