Rozpoczęcie konsultacji dla organizacji pozarządowych Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji i zapraszam do zgłaszania uwag do następujących projektów:

  1. Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020;
  2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020.

Zasady i harmonogram konsultacji:   Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych  Urzędu  Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego, kontakt  tel. 95 7355 801, e-mail: wss@um.gorzow.pl   Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 2.09.2019 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na 23.09.2019 r.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz